Talande webbLyssna

Slamtömning

Slambil

För att din avloppsanläggning ska fungera och inte förorena miljön i onödan måste slamavskiljare och slutna tankar tömmas regelbundet.

Så här beställer du slamtömning!

Beställ slamtömning via vårt e-formulär genom att klicka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan få hämtat inom

 • Åtta dagar
 • Inom nästkommande arbetsdag
 • Jour inom 24 timmar i skärgården.
 • Jour inom 12 timmar på fastlandet, tömning kan då ske på obekväm tid.

Beställning på fastlandet 

Tömning inom åtta kalenderdagar:

 • vid beställning innan kl. 16:00, måndag–fredag, räknas dagen som dag ett, annars är dag ett nästkommande arbetsdag 

Tömning nästkommande arbetsdag:

 • vid beställning innan kl. 12:00, måndag–fredag, räknas dagen som dag ett, annars är dag ett nästkommande arbetsdag 

Tömning Jour (Fastland):

 • Jourtömning dagtid kontakta kundservice (08-570 474 00)
 • Utanför kontorstid kontakta kommunens entreprenör Miljövision (08-570 300 14) 

Observera att du måste avboka eventuell tidigare beställd slamtömning som ännu ej har utförts, kontakta kundservice.

Beställning i skärgården 

Tömning inom åtta kalenderdagar:

 • vid beställning innan kl. 16:00 räknas dagen som dag ett, annars är dag ett nästkommande arbetsdag  

Tömning Jour (Skärgård)

 • Jourtömning dagtid kontakta kundservice (08-570 474 00)
 • Utanför kontorstid kontakta kommunens entreprenör Svensk Tanktransport AB 08-500 100 10.  

Abonnemang på fastlandet

På fastlandet kan du teckna abonnemang på slutna tankar och slamavskiljare. Du väljer själv vilka veckor du vill ha hämtat, till exempel vecka 10, 20, 30 och så vidare. Vi kommer att tömma anläggningen  samma veckor varje år tills du själv gör någon förändring.
Observera! Ni som bor på fastlandet med fettavskiljare har obligatorisk tömning minst var tredje månad och måste teckna abonnemang.

Kontakta kundservice om du vill teckna abonnemang, 08-570 474 00 eller varmdo.vatten-sopor@varmdo.se.

Abonnemang i skärgården:

Om du bor i skärgården måste du ha ett abonnemang. Vi tömmer slutna tankar, slamavskiljare och fettavskiljare på våren under veckorna 14–17 om du bor i södra delen av skärgården och under veckorna 18-21 om du bor i norra delen. För höstabonnemangen är området indelat i tre tömningsintervaller. För södra gäller veckorna 34-37. Nord Öst har veckorna 39-42 och Nord Väst har veckorna 46-49. Vartannat år är det obligatoriskt att tömma men de går att teckna abonnemang på tömning varje år eller två gånger om året.

Kontakta kundservice om du vill teckna abonnemang, 08-570 474 00 eller varmdo.vatten-sopor@varmdo.se.

Avgifter slam

Kommunen har fastställda taxor och avgifter för slamtömning.

Slamtaxa

Slamavskiljare och slutna tankar

Kommunen har ny avfallsföreskrift från juni 2014. För reningsverk och slamavskiljare med ansluten WC ska det tömmas minst varje år för att inte funktionen ska äventyras. Slamavskiljare med enbart bad-, disk- och tvättavloppsvatten (BDT) minst vartannat år eller enligt beslut från bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden. Slutna tankar ska vara kopplade till larm och tömmas vid behov.

Ändring av hämtningsintervall

Det är möjligt att ansöka om dispens för ändring av hämtningsintervallet för sitt slam, latrin och fettavskiljare. Ansökan görs till kommunens bygg-och miljöavdelning. För handläggning av ärendet tas timavgift ut enligt fastställd taxa.

För att kunna få ansökan beviljad ska ditt avlopp var godkänt, entreprenörsrapport ska ha skickats till kommunen. Vissa avloppstillstånd är tidsbegränsade och ska vara förnyade efter 10 år. Avloppet ska även uppfylla dagens krav på godkänt avlopp.

Information om godkända anläggningar.

När ansökan inkommer bedöms avloppet om det uppfyller dagens krav och kan innebära inspektion på er fastighet. Om avloppet inte bedöms uppfylla alla kriterier, kan avloppet behövas åtgärdas av fastighetsägare.

Ordinarie hämtningsintervall för:

 • slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten är en gång vartannat år.
 • slamavskiljare för både vattentoalett och bad-, disk- och tvättvatten är en gång per år.
 • slamavskiljare för minireningsverk är en gång per år.
 • fettavskiljare är var tredje månad eller oftare vid behov.

Blankett - Ansökning för ändrat hämtningsintervall.

För frågor om ändrat hämtningsintervall kontakta bygg- och miljöavdelningen, via kommunens kontaktcenter: 08-570 470 00.

Jourtömning

Vid akut behov av slamtömning efter kontorstid kan du beställa jourtömning direkt hos entreprenören. Du måste skriva under en särskild jourtömningsblankett och lämna den till chauffören vid tömningstillfället. Blanketten finns på länken nedan och i högerspalten. Tömning på fastlandet sker inom 12 h och tömning i skärgården sker inom 24 h.

Tänk på att du som kund måste själv avboka order om du beställt tömning med annat intervall, annars utförs även den tömningen. 

Beställning av jourtömning görs hos:

Miljövision Per Göransson AB, telefon 08-570 300 14 (fastlandet)

Svensk Tanktransport AB, telefon 08-500 100 10 (på öarna)

Blankett - Jourtömning

Inför slamtömningen, tänk på detta

 • Röj undan kvistar och sly längs vägen för att underlätta framkomligheten för slambilen.
 • Nedhängande grenar och buskar ska röjas för fri sikt.
 • Markera var anläggningen finns med vimpelförsedd käpp eller pinne.
 • Markera eventuell utlagd slang så att chauffören hittar anslutningspunkten.
 • Tunga brunnslock måste du byta ut. Locket får väga max 15 kg enligt Arbetsmiljöverkets regler.
 • Lossa på fastrostade muttrar och lås upp eventuella kättingar över brunnslocket.
 • Plantera inte blommor och buskar runt brunnen och flytta på blomlådor och solur innan tömning.
 • Vintertid ska vägen till fastigheten vara plogad och det ska vara skottat fram till och runt brunnen och kolla att brunnslocket inte är fastfruset​.
 • Töm i god tid innan det rinner över!

Har slamtömning utförts?

Det kan ibland vara svårt att se om tömning utförts. Det kan kontrolleras på följande sätt;

 • Alla två- och trekammarbrunnar är alltid fyllda med vatten, det kan upplevas att brunnen inte är tömd. Kontrollera så här: Om det är en tjock kaka högst upp i brunnen eller om det känns trögt när du rör runt, är det inte tömt. Känns det lätt som vatten är det tömt.
 • Brunnarna har också olika bottnar. En del ska inte sugas helt torra utan ska ha ett mindre slamlager i botten. Är det bara ett mindre slamlager så har tömning utförts.

Kompostering av slam

Du har möjlighet att kompostera slam från din slamavskiljare. Efter avvattning sker hanteringen på samma sätt som med latrinkompostering.

Det krävs dispens från kommunen för att kompostera slam. För att få dispens krävs att avloppsanläggningen har tillstånd och uppfyller dagens krav på rening. Kommunen tar ut en avgift för handläggning av din ansökan. Har du e-legitimation kan du ansöka via e-tjänst, i annat fall skickar du in en blankett.

Ansök via e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blankett - Ansökan om torrtoalett samt dispens för kompostering av latrin och slam.

Kontakta bygg- och miljöavdelningen via kontaktcenter 08-570 470 00 om du har några frågor om slamkompostering.

Kundservice

Har du frågor är du välkommen att kontakta kundservice,
08-570 474 00, varmdo.vatten-sopor@varmdo.se.

Senast publicerad: 2019-01-03