Talande webbLyssna

Förtur till bostad

Under vissa omständigheter kan du beviljas förtur till en bostad. Det handlar som regel om starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild. Om du anser att din situation har starka skäl så kan du ansöka om förtur.

Det är svårt att få en förtur beviljad, även om man befinner sig i en svår situation och söker förtur av sociala skäl. Det är viktigt att känna till att förtur inte är en akut lösning. Socialnämnden, som är den instans som beviljar förtur, följer de kriterier som finns uppsatta.

Beviljas man förtur får man ingen lägenhet på en gång. För närvarande är det flera personer som beviljats förtur och som fortfarande väntar på att erbjudas lägenhet. Flera av dem har väntat upp till tre år utan att få någon bostad.

För att kunna få förtur krävs:

Att du har starka sociala eller medicinska behov, som krävt vård och behandling och där en särskild typ av bostad är nödvändig. Behoven ska styrkas med intyg från behandlande läkare, handläggare, kurator eller annan person som har en stödjande eller behandlande kontakt med dig. Medicinska behov kan till exempel vara att du har stora gångsvårigheter, bor tre trappor upp och huset saknar hiss.

Ett annat skäl kan vara att du har starkt skyddsbehov på grund av en hotbild. Hotbilden måste kunna styrkas med utredning eller intyg från kvinnojour, socialförvaltning eller polis.

Förutom dessa kriterier krävs att:

Du är folkbokförd och boende i Värmdö kommun sedan minst ett år tillbaka. Undantag från detta krav kan bara göras om styrkta skäl finns.

Du är även registrerad som bostadssökande hos Bostad Stockholm sedan minst ett år tillbaka (Värmdö kommuns bostadsförmedling om du registrerade dig före den 2 januari 2014).

Du lämnar in skriftligt intyg från läkare, socialsekreterare, kurator eller liknande som styrker behov av förtur till bostad. Den som skriver intyget ska ha en stödjande eller behandlande kontakt med dig.

Du under en längre tid, minst ett år, har prövat alla andra möjligheter att skaffa bostad, till exempel genom bostadsförmedling, lägenhetsbyte eller hyra bostad i andra hand. Undantag från detta kan endast göras om speciella skäl finns, till exempel att du är utsatt för allvarliga hot.

Du saknar egna ekonomiska tillgångar som aktieinnehav, fonder, sparade pengar eller en fastighet/lägenhet som kan säljas eller som nyligen blivit såld.

Du visar hur din aktuella ekonomiska situation ser ut, det vill säga lämnar intyg om anställning från arbetsgivare, information om aktuella inkomster samt senaste skattedeklarationen från Skattemyndigheten.

Du har ekonomiska möjligheter att betala hyra, eller har en borgenär. Kommunal hyresgaranti kan i undantagsfall godkännas.

Tänk på att

  • Om du redan har en bostad måste du kunna styrka att den inte går att anpassa till dina behov.
  • Vid separation där ovanstående krav är uppfyllda beviljas förtur endast till en vårdnadshavare.

Dessa omständigheter är inte tillräckliga skäl:

  • Att ha barn och sakna bostad efter en separation
  • Umgängesrätt med barn
  • Psykisk ohälsa
  • Vara bostadslös
  • Hög boendekostnad/hyra
  • Trångboddhet
  • Försäljning av din bostad och vinsten inte räcker för köp av annan bostad

Ansökningsblanketter

Du kan välja att fylla i ansökningsblanketten på datorn för att sedan skriva ut och skicka in den, eller att skriva ut ansökningsblanketten och därefter fylla i den för hand innan du skickar den till oss.

Om du vill fylla i ansökningsblanketten på datorn använder du länken nedan. För att kunna fylla i enkäten måste du först spara blanketten på din dator.

Ansökningsblankett förtur till bostad (fylls i på dator)Word

Om du vill skriva ut blanketten och fylla i den för hand använder du länken här nedanför.

Ansökningsblankett förtur till bostad (skriva ut och fylla i för hand) 

Senast publicerad: 2018-06-04

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

Vill du träffa handläggare inom bygg, enskilt avlopp eller strandskydd?

Läs mer under Bygglov, strandskydd och fastighetsfrågor


Mer kontaktinformation