Frågor och svar

Här hittar du frågor med tillhörande svar. Har du en egen fråga? Vänligen kontakta oss så lägger vi upp frågan med tillhörande svar här.

Vi har förståelse för att det kan vara en besvärande situation. Vårt mål är att göra så mycket vi kan för att underlätta processerna som evakueringen kommer att medföra.

 

Varför behöver skolan renoveras?

En statusinventering av byggnaderna, som genomfördes våren 2016, visar på ett antal brister som måste åtgärdas. Generellt finns ett stort renoveringsbehov i samtliga byggnader.

 

Varför evakuerar ni skolan?

Vi har noga vägt för-och nackdelar med olika lösningar. Prioriteringen för oss har hela tiden handlat om en säker och bra lärmiljö och arbetsmiljö. Vi anser att en evakuering är en förutsättning för att överhuvudtaget kunna renovera skolan och att pågående verksamhet inte är gynnsamt för varken projektet eller verksamheten. Genom evakueringen förkortar vi renoveringstiden, minskar störningarna för närboende (trafik och tid) samt överlag minimerar risk för tredje man.

 

Varför informerade ni innan ni visste exakt hur evakueringen skulle gå till?
Vi väljer att informera om detta så tidigt som möjligt då det är skolvalsperiod nu. Föräldrar som söker till förskoleklasser behöver få informationen för att kunna göra sitt val baserat på faktiska omständigheter. Vi har av flera anledningar utökat ansökningsperioden till skolvalet till den 7 februari.

 

När går ni ut med information? Det pågår ett skolval fram till 31 januari.
Vi har gått ut med information om att skolvalet är förlängt till den 7 februari. Därefter är det inplanerat möten den 1 februari där ytterligare information kan ges och frågor kommer kunna besvaras.

 

I NVP står det att utbildningsnämnden beslutat om en etappvis renovering — utan evakuering. Går ni mot det politiska beslutet?
Det finns inget politiskt beslut på hur själva evakueringen ska gå till. Vi har noga vägt för-och nackdelar med olika lösningar. Prioriteringen för oss har hela tiden handlat om en säker och bra lärmiljö och arbetsmiljö.

Vi anser att en evakuering är en förutsättning för att överhuvudtaget kunna renovera skolan och att pågående verksamhet inte är gynnsamt för varken projektet eller verksamheten. Genom evakueringen förkortar vi renoveringstiden, minskar störningarna för närboende (trafik och tid) samt överlag minimerar risk för tredje man.

 

Finns det ingen alternativ placering av paviljongskola? Exempelvis mot väg 222?
Vi har framförallt tittat på placering av ”paviljongskola” i närområdet och då sett att det finns flera samordningsvinster (nyttjande av idrottssal, slöjd mm) med att placera denna intill Lugnet/Munkmora.

 

Hur ska barnen ta sig till Lugnet/Munkmora – kommer det att gå skolbuss från Gustavsberg?
Det är ca 1,6 km med bil från Gustavsbergs centrum, det tar 3 minuter med buss från centrum, man kan cykla eller gå (knappt 1 km) från centrum. Skolbuss från Gustavsberg är inte utrett, men finns behovet så kan det bli ett alternativ.

 

Hur ska nu trafiksituation bli när antalet barn växer?
Det kommer att finnas en trafiklösning framtagen när det är dags för evakuering till Lugnet/Munkmora, där syftet är att skapa fler parkeringar för hämtning/lämning samt för personal.

 

Hur påverkar trafiksituation vid ombyggnation av Gustavsbergs centrum?
Ombyggnation av Gustavsbergs centrum är aktuellt först år 2021, renovering av Ekedal är klart under andra kvartalet år 2020.

 

Har den förlängda skolvalsprocessen med det här att göra?

Vi har fått frågor och tagit mot feedback från vårdnadshavare på vad de ser som en för kort ansökningsperiod. Utifrån det ser vi att frågan kan vara än mer tidskritisk för föräldrar som tänkt sig söka till berörda skolor. Med det i beaktande väljer vi att förlänga ansökningsperioden med en vecka fram till den 7 februari.

 

När startar arbetet på Ekedal?

Efter att terminen avslutats runt vecka 27, kommer arbetet med att förflytta de moduler som idag står på Ekedal och Kvarnberget till Lugnet/Munkmora att påbörjas. Skolans ordinarie verksamhet kommer inte att beröras.

 

Hur länge ska projektet pågå?

Vi startar sommaren 2018 och beräknar vara klara senast sommaren 2020. Målet är att skolverksamheten ska starta i regi på Ekedal igen hösten 2020.

 

Hur många barn berörs?

Cirka 280 barn berörs av evakueringen till Lugnet/Munkmora och 150 barn kommer att flyttas till Kvarnberget.

 

Hur berörs skolverksamheten för befintliga barn på Munkmoraskolan?

De kommer beröras av att området får fler skolbarn, och att de kommer att nyttja samma faciliteter i form av idrottshall, slöjdsalar och utomhusområdet. Schemat kommer inte att påverkas av flytten.


Dokument

Senast publicerad: 2018-02-07

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information