Talande webbLyssna

PFO I3 Varvsvägen

Kartbild PFO I3 Varvsvägen

Området I3 på Ingarö är utpekat i kommunens översiktsplanering som ett prioriterat förändringsområde (PFO) där fritidsbebyggelse omvandlas till permanentboende.

De enskilda vatten- och avloppsanläggningarna klarar inte dagens krav på kvalitet och miljö varför kommunalt vatten och avlopp kommer att dras fram i området.

Information

2018-09-10
Svevia åtgärdar vecka 37 anmärkningar från slutbesiktningen. Inom kort därefter kommer informationsbrev och faktura att skickas ut till fastighetsägare. När fakturan är betald kan fastighetsägaren ansöka om påkoppling på kommunens VA-ledningar.

2018-06-04

Slutbesiktning av VA-entreprenaden planeras under vecka 23. Blir entreprenaden godkänd kommer kommunen att skicka ut fakturor samt information om hur anslutning sker. När fakturan är betald kan fastighetsägaren koppla på sig.

2018-03-14

Entreprenadarbetena på Varvsvägen kommer att avslutas under våren 2018. Det återstår inkoppling av ström till värmekablar och därefter kan VA-systemet slutbesiktigas. Efter godkänd slutbesiktning skickas faktura och information om påkoppling av vatten/avlopp till fastighetsägare. När fakturan är betald får man ansöka om VA-anslutning.


2017-10-06

Natten mot måndag 9/10 måste vi tyvärr stänga av Varvsvägen på nytt för att åtgärda en läcka på en ledning. Trafiken leds då om enligt tidigare omläggning via Vintervägen. Vi beklagar detta och hoppas att ledningsarbeten på sträckan blir klara i och med denna reparation. Jimmy Magnusson kommer vara på plats under söndagens arbete.

Tack för visad hänsyn!

2017-10-02

Natten mellan måndag 9/10 – tisdag 10/10 (vecka 41) kommer Svevia att asfaltera med AG (ett första lager asfalt, i ett senare skede läggs en topp ovanpå det) på I3-området. De börjar på måndag kl. 15:00 längst upp på Stadigs backe och kör sedan hela natten. Vägen kommer då att vara avstängd.

Vi kommer att sätta upp lappar om detta vid postlådorna.

Ny kontaktperson på Svevia är Mikael Cederholm, arbetsledare mark/ anläggning Falun, direkt : 010 - 458 17 40, mobil: 076 - 834 86 03, e-post: mikael.cederholm@svevia.se

2017-10-02

Åtgärder behöver utföras på spillvattenledningen i Varvsvägen. Detta kommer att utföras natten tisdag till onsdag, samt onsdag till torsdag denna vecka (vecka 40). Svevia sätter upp information i området.

2017-09-22

Under måndag vecka 39 kommer Svevia att utföra fräsning av asfalt på hela området. Fräsningen startat kl 09:00 och pågår sedan hela dagen. Framkomligheten kommer att bli begränsad då maskinerna ständigt är i rörelse. Vi ber er har överseende med detta.

Tack på förhand för visad hänsyn.

Svevia

2017-09-07

Borrningen av vatten- och spillvattenledning i Varvsvägen blev klar vecka 31. Nu påbörjas schaktarbete vid anslutningspunkter till respektive fastighet från de borrade ledningarna.

Det återstår 30 m schakt mellan etableringsyta för borrningen och korsningen Varvsvägen/Stadigs backe. En provisorisk väg anläggs för att hålla vägen öppen för trafik. Detta arbete kommer ske dagtid.

Arbetet med anslutningspunkter längs Varvsvägen är planerat till vecka 37 och vecka 38. För att minimera störningar kommer arbete utgöras kvällstid mellan kl. 18:00 till 02:00. För att arbeta effektivt behöver Varvsvägen stängas dessa tider under perioden den 10-14 september. Boende och transporter som nyttjar denna väg under dessa tider vill vi därför hänvisa till Vintervägen. Beredskap kommer finnas för olyckshändelser och schakt kan täckas över med körplåtar. När detta arbete är klart återstår diverse återställning av vägar, kvalitets– och funktionstest av ledningar, slutligen asfaltering.

Planerad sluttid för entreprenaden är oktober 2017.

Kartbild över planering vecka 33-40 (pdf)

 

Karta I3 Varvsvägen

Situationsplan I3 Varvsvägen. Klicka på bilden för att förstora den.


2017-06-22

Nya kontaktuppgifter till entreprenören Svevia

Henrik Nyberg, platschef, 08-7642337 eller Carolina Detterfelt
08-4041000

2017-05-16

Borrning för vatten och avlopp i Varvsvägen kommer att påbörjas vecka 23 och förväntas att pågå i cirka 6 veckor.

El- och teleledningar kommer att hänga kvar i befintliga stolpar, alltså inte markförläggas. Detta på grund av att en schaktfri metod valts.


2017-04-11

Vi har för att minska störningarna utrett alternativ till konventionell schakt och kommit fram till att vi ska använda styrd borrning så kallad AT-borrning. Borrningen beräknas ta cirka 4–5 veckor.

Den först tänka metoden, vanlig schakt för VA-ledningar beräknades ta upp till cirka 3 månader. Vi antar denna metod för att minimera störningar och för att kunna hålla Varvsvägen öppen i så stor uträckning som möjligt. Vi kommer att behöva utföra förberedande arbeten innan borrningen påbörjas bland annat schakta upp för mottagningsgrop och vid förbindelsepunkterna till fastigheterna längs Varvsvägen. Beroende hur mycket berg entreprenören träffar på blir det mer eller mindre sprängningsarbeten. Störningen är således svår av att bedöma innan vi har påbörjat arbetena. Dessa schakter kommer att fyllas igen direkt och öppnas när borrningen är utförd och ledningarna ska kopplas ihop. Vi kommer att hålla Vintervägen öppen för trafik när Varvsvägen måste stängas av för exempelvis sprängning/schakt.

Borrningen kommer troligtvis inte igång förrän tidigast vecka 23. Förberedande arbeten kommer att behöva utföras innan dess. Mer information om tider kommer när Svevia och underentreprenören för borrningen har enats om en produktionstidplan för arbetena. Vi bedömer att ni får mer information av oss om cirka 1–2 veckor.

2017-03-15

Delsträcka 1–2: VA klart, kanalisation april–maj.

Delsträcka 2–3: VA-arbeten fram till v 14, kanalisation april–maj.

Delsträcka 3–4: VA klart, kanalisation april–maj

Delsträcka 3–5: VA-arbeten påbörjas längs Varvsvägen när väglaget tillåter att ”Vintervägen” mellan Ingarö Varv och Golfvägen öppnas. Varvsvägen kommer således att vara avstängd i cirka tre månader våren 2017. Hänvisningsskyltar kommer då att sättas upp.

Delsträcka 5–6: VA klart, kanalisation april–maj.

Arbeten med pumpstation på Näsuddsvägen utförs vecka 16 till vecka 20.

Arbeten med tryckstegringsstation för vatten på Varvsvägen utförs vecka 14 till vecka 24.

2016-11-21

Arbeten med utbyggnad av vatten och avlopp på Varvsvägen kommer att inte att påbörjas förrän våren 2017 när väglaget tillåter trafik. Varvsvägen kommer således att vara öppen vintertid för all trafik.

2016-10-14

Svevia kommer inom kort att starta arbetena vid korsningen Varvsvägen/Stjärnbacken. Därefter arbetar de sig västerut mot Näsuddsvägen. Detta innebär att Varvsvägen måste stängas av för trafik fram till våren 2017. Alternativ väg blir via Fågelviksvägen, Golfvägen och Vintervägen, informationsskylt kommer att finnas vid Eknäsvägen.

Vintervägen upprustas för kommande trafik och förses med mötesplatser. Den kommer att underhållas och halkbekämpas vintertid.

Vid slamtömning samt sophämtning kan hinder uppstå. Därför ber vi er vänligen att ta kontakt med oss och/eller Värmdö kommun i god tid för att vi ska kunna underlätta processen.

Eftersom arbetet kommer att vara ganska omfattande, finns det därför risk för störningar under entreprenadtiden i form av byggtrafik och buller. Även vibrationsalstrande och sprängningsarbete kan komma att ske inom arbetsområdet. Men stor hänsyn kommer att tas till alla berörda parter och vi kommer givetvis ut med ytterligare information till er innan tiden vi arbetar på er gata. Vi vill på förhand be om överseende för de besvär som kan uppstå under arbetets gång.

2016-08-16

Svevia påbörjar nu entreprenadarbetena i första skedet på Varvsvägen och Stjärnbacken. Information kommer att skickas ut av entreprenören och tidplan när vi kommer till just din gata.

Arbetet startar med utsättning av käppar som visar gräns för arbetsområdet, röjning och avverkning av träd och vegetation inom området efterföljs av eventuella sprängningsarbeten och schakt för vatten och avlopp.

Det finns risk för störningar under entreprenadtiden i form av byggtrafik, buller etc. Under kortare tid kan framkomlighet längs gatorna vara begränsad.

För övriga frågor är du välkommen att kontakta projektledare Pauline Carlborg, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

2016-03-22

Upphandling av entreprenör för VA-utbyggnaden pågår under våren 2016. Beräknad byggstart är sommaren 2016 med färdigställande sommaren 2017.

VA-utbyggnaden samordnas med Vattenfall och Skanovas el- och telearbeten. Fiberutbyggnad kommer att ske i efterhand.

Under mars utfördes besiktningar av byggnader i området inför kommande schakt- och sprängningsarbeten.

2015-02-26

Avtal med fastighetsägare som berörs av de planerade grävarbetena håller på att tas fram.

Miljökrav med hänsyn till vattenskyddsområdet gör att delar av Stadigs Backe måste projekteras om till LTA-system. Berörda fastighetsägare kommer att få nytt utskick av förbindelsepunktskartan.

2014-10-29

Alla fastighetsägare inom PFO I3 Varvsvägen kommer att få ett brev med information och en karta som visar var kommunen föreslår att fastigheten ska anslutas (förbindelsepunkt). Om man inte tycker att förslaget är bra kontaktar man kommunen, helst innan den 19 november, så kan vi ofta komma överens om ett annat läge.

I samband med detta utskick meddelar vi också vilka fastigheter som kommer att behöva anslutas till ett LTA-system (LättTrycksAvlopp – avloppsvatten pumpas från fastigheten) och vilka som kommer att anslutas till ett självfallssystem.

2014-09-09

Geotekniska fältundersökningen är planerad att börja på tisdag den 16 september (vecka 38), utsättning av borrpunkter sker på måndag den 15 september. Vi kommer att börja med två vagnar första veckan (tis–tors) för att snabba på arbetet. Sen kommer kvarstående arbete att utföras vecka 39 tisdag 23 september till torsdag 25 september.

2014-08-21

Utredningen visar att i stort sett samtliga ledningar bör placeras i vägmark. Nu har steget kommit till att detaljprojektera VA-systemet och för att kunna göra detta krävs en geoteknisk undersökning av tänkta ledningssträckor. Undersökningarna planeras starta i början av september och kommer att utföras med borrvagnar på larv. Dessa kommer att behöva transportera sig och arbeta på vägen under ett par veckors tid och kommer att innebära mindre störningar för trafiken.

2014-06-23

En utredning gällande systemval, placering av tekniska installationer samt vatten- och ledningsnät är färdigställd. Markägare som kan komma att beröras av intrång kommer inom kort att kontaktas. Detaljprojektering kommer att påbörjas under sommaren. I höst kommer förslag på placering av förbindelsepunkt för vatten- och avloppsledningar att skickas ut till fastighetsägarna i området. Innan, under och efter utbyggnaden kommer stor hänsyn att tas till vattenskyddsområdet för Ingarös vattentäkt.

Nya PFO-broschyrer

Två broschyrer togs fram under 2014 om planprocessen (del 1) och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp (del 2). Broschyrerna finns som pdf under Mer information.

Status i planarbetet

Kommunstyrelsen har 2014-06-04 beslutat att kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut med stöd av befintlig byggnadsplan och att detaljplaneläggning avslutas.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare Pauline Carlborg via kommunens servicecenter 08-570 470 00 eller via mejl pauline.carlborg@varmdo.se.

Kontakta entreprenören Svevia

Henrik Nyberg, platschef, 08-7642337 eller 08-4041000.

Senast publicerad: 2019-02-14