Tyck till
Talande webbLyssna

Kartor och geografisk information

Karta över Värmdö kommun, i vitt på blåskiftande bakgrund

Du kan beställa olika kartprodukter eller mättjänster hos kommunen, bland annat nybyggnadskartor och tomtkartor.

Kart och GIS arbetar med geografiska data i olika former; kartframställning, mätning, webbkartor, adressärenden, lägenhetsregister. Det går också bra att köpa flygbilder, adresskarta och kartmaterial från kommunens databaser.


Avgifter kartor

Kommunen har fastställda taxor och avgifter för kartor och geografisk information (GIS).

Fastställd taxa 

Nybyggnadskartor

En nybyggnadskarta utgör det underlag som bygglovssökanden ritar in önskad nybyggnad på. En nybyggnadskarta med inritad nybyggnation blir en situationsplan. Situationsplanen används av bygglovshandläggare som underlagsmaterial i samband med beslut om bygglov.

Det finns två typer av nybyggnadskarta; nybyggnadskarta och förenklad nybyggnadskarta. För att veta vilken karta som behövs till vilken åtgärd kan du läsa under frågor och svar om nybyggnadskartor, se länk nedan. Är du osäker på vilken karta du behöver kontakta bygg- och miljöavdelningen via servicecenter, telefon 08-570 470 00.

Till frågor och svar om nybyggnadskartorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kartorna beställs via självserviceportalen Beställ nybyggnadskartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller genom att skicka in blanketten Beställning av nybyggnadskarta.

Leveranstider för nybyggnadskartan är i dagsläget cirka 4–8 veckor. Förenklade nybyggnadskartor levereras inom 1–2 veckor.

Kartornas giltighetstid

Giltighetstid för nybyggnadskarta samt förenklad nybyggnadskarta är två år om fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och ett år om den ligger innanför.

Karta för små avlopp och strandskydd

Denna karta behövs vid ansökningar om små avlopp eller ansökan om strandskyddsdispens. Den innehåller fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar, vägar, eventuell strandlinje och strandskyddslinje, byggnader och andra topografiska objekt samt höjdkurvor med 0,5 meters ekvidistans. Har du sedan tidigare en nybyggnadskarta eller förenklad nybyggnadskarta går det även bra att använda den.

Läs mer under frågor och svar för prisuppgifter och närmare information.

Till frågor och svarlänk till annan webbplats

Beställ karta för små avlopp/strandskydd via självserviceportalen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beställ karta för små avlopp/strandskydd via blankett.

Kartan levereras inom 1-2 veckor.

Tomtkartor

Tomtkarta är en enklare karta över en specifik fastighet. Tomtkartan är inte kontrollerad i fält avseende gränser eller övrig detaljinformation. Fastighetens storlek och form på tomtkartan kan avvika från verkligheten med flera meter.

Du kan plocka ut tomtkartan kostnadsfritt själv via webbkartan:

Klicka på länken till tomtkarts-profilen: Tomtkartsprofil

2.       Sök adress/fastighet med hjälp av ”Sök” i verktygsmenyn

3.       Klicka på skrivarens ikon

4.       Välj pappers-format (t.ex. A4 liggande)

5.       Välj skala

6.       Skriv in önskad text under Rubrik (om du vill), till exempel  fastighetsbeteckning.

7.       Klicka på Skapa PDF

En mer utförlig instruktion finns här

Alternativt kan du beställa tomtkartan mot en kostnad av 375 kr (inkl. moms) enligt fastställd taxa. Då levereras den som pdf-fil eller i pappersformat. Kartan beställs via länken Beställ tomtkarta under Självservice högst upp i högerspalten.

Till Frågor och svar om tomtkartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Primärkarteutdrag

Primärkartan är en storskalig kommunal karta som finns i vissa delar av kommunen, främst inom tätorterna.

Du beställer kartan genom att mejla kartavdelningen@varmdo.se. Vid beställning ska område definieras, leveransadress och person-/ organisationsnummer samt namn och telefonnummer uppges.

Ortofoton/flygbilder

Flygbilder som korrigerats geometriskt till en skalriktig bild och blivit inpassat i ett bestämt koordinatsystem. Det går alltså att mäta i fotot precis som i en karta. Ortofoto säljs i bladindelning motsvarande 1000* 1000 m på marken. Fotoåret är 2017 och upplösningen 8 cm/ pixel. Det finns även äldre ortofoton som kan levereras efter förfrågan.

Du beställer genom att mejla kartavdelningen@varmdo.se. Vid beställning ska område definieras, leveransadress och person-/ organisationsnummer samt namn och telefonnummer uppges.

Laserdata

Laserdata är punktmoln av höjddata som skapas vid laserskanning från flygplan.

Du beställer genom att mejla kartavdelningen@varmdo.se. Vid
beställning ska område definieras, leveransadress och person-/
organisationsnummer samt namn och telefonnummer uppges.

Gränsutvisning

Gränsutvisning kan bestå av utstakning av gräns mellan befintliga gränsmarkeringar och lokalisering av överväxta eller delvis raserade gränsmärken. Några nya gränsmarkeringar sätts inte ut och en gränsutvisning får inte rättskraft, det vill säga får inte någon bindande verkan.

Till e-tjänsten för beställning av gränsutvisninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lägeskontroll

En lägeskontroll görs för att kontrollera att ett nybyggt hus har hamnat på rätt ställe, både i plan och höjd. Kontrollen bör göras normalt efter formsättning av grunden.

Till e-tjänsten för beställning av lägeskontrolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blankett för beställning av lägeskontroll

Utstakning

Kommunen utför inte utstakningar. Vänd dig till den privata marknaden.

Koordinatsystemet Sweref 99

Värmdö kommun använder sig av koordinatsystemet SWEREF 99 18 00. SWEREF 99, ett enhetligt referenssystem för kartor, ritningar och annan lägesbunden information. SWEREF-systemet kommer att bli heltäckande för alla Sveriges kommuner, även om olika delar av landet har olika meridianer. Stockholms län ligger på meridian 18 00.

Höjdsystem

Tidigare har varje kommun kunnat använda sitt eget höjdsystem. Det har gjort att höjder från olika kommuner inte har gått att jämföra.

Efter ett landsomfattande arbete byter Sveriges myndigheter och kommuner till ett enhetligt nationellt höjdsystem, RH2000. Övergången från RH00 till RH2000 i Värmdö genomfördes den 1 februari 2014.

Mer information om Höjdsystem


Adressändring

Brevlådor fritidsboende

Vi i Värmdö kommun har ansvaret för registrering av gatuadresser, det vill säga där fastigheterna befinner sig. Detta framförallt för att räddningstjänsten kan komma på plats så fort det går. För närvarande har nästan alla fastigheter i Värmdö kommun gatuadresser.

När du flyttar inom Sverige ska du anmäla det till Skatteverket, folkbokföringen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Därifrån uppdateras adressen hos Posten och andra myndigheter. Det räcker att ange namn och fastighetens gatuadress (belägenhetsadress). Vet du inte fastighetens gatuadress kan du kontakta kommunen.

Har du brevlådan på en brygga långt ifrån huset behöver du inte ange namn på bryggan. Brevbäraren vet var brevlådan ligger. Det räcker med att ange namn och fastighetens gatuadress. DN, SVD och andra tidningar ska inte kräva gatuadress för bryggor, utan det räcker att ange namn och gatuadress.

Nya adresser

Kart och GIS-enheten ansvarar för beredning för namnsättning av vägar samt adressnumrering. Beslut om ny vägnamn fattas i kultur- och fritidsnämnden.

Lägenhetsregister

Den 1 juli 2006 trädde lagen (2006:378)länk till annan webbplats om lägenhetsregister i kraft. Enligt lagen ska alla bostadslägenheter registreras i ett register.
Enligt lagen är du som fastighetsägare skyldig att lämna information till kommunen om och förändring av bostadsarea. Är du ägare av flerbostadshus ska du även informera om antal rum och kökstyp per lägenhet samt föreslå lägenhetsnummer.

Varför finns lägenhetsregistret?

Registret gör det enklare att ta fram statistik om hushåll och bostäder. Enligt ett EU-direktiv (Eurocensus 2011) är Sverige skyldig att ha aktuell hushålls- och bostadsstatistik. Statistiken används även som underlag för planering av bostadsbyggande, utvärdering av välfärdspolitik och forskning.

Lägenhetsregistret - Presentation (lantmäteriet)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ajourhållning av lägenhetsregistret, Småhus inkl. fritidshus länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ajourhållning av lägenhetsregistret, Flerbostadshus inkl. specialbostäderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Beräkning av bostadsarea

Senast publicerad: 2019-07-04