Tyck till

Senaste nytt från kommunstyrelsen, 
7 feb 2017

Här kan du läsa om några av de senaste beslut som fattats av Värmdös kommunstyrelse.

Framtiden för rektorsvillan vid Ekedal

De fristående gamla byggnaderna på Ekedalstomten, Farstavikens skola/Ekedal, står inför renovering med start sommaren 2018. Beslutet omfattar dock inte rektorsvillan som byggdes 1920 som rektorsbostad. Skolverksamheten har inte något behov av byggnaden för skol- eller fritidsverksamhet, och idag används byggnaden delvis för kulturskolans verksamheter. Placeringen, mitt på skolgården, påverkar möjligheterna till att använda byggnaden till annat än verksamhet kopplat till skola eller kulturskola utan en omfattande renovering.

Rektorsvillan är i stort behov av renovering för att kunna nyttjas på ett ändamålsenligt sätt även för kulturskolans verksamheter. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det billigast att riva byggnaden. En rivning skulle medföra att skolgården blir större och kan nyttjas på ett mer optimalt sätt.

De två användningsområden som är mest lämpliga är nyttjande för kulturskolans verksamhet eller som bostad för nyanlända. Kostnaderna för en renovering är likvärdiga för båda alternativen. Behovet av ytterligare lokaler/bostäder för respektive verksamhet är stort. Byggnadens läge, med närhet till befintlig skola, talar dock för att lokalerna även i fortsättningen bör användas för kulturskolans verksamhet.

Ny inriktning för kultur- och upplevelsehuset Porslinsfabriken

I samband med att renoveringen av den gamla hushållsporslinsfabriken startade för att bli kultur- och upplevelsehuset Porslinsfabriken, upptäcktes allvarliga brister i takkonstruktionen.

För att kunna uppföra ett kultur- och upplevelsecentrum inom uppsatta budgetramar, föreslås att en ny inriktning för ombyggnad tas fram. Samtidigt föreslås en försäljning av delar av kommunens fastighetsinnehav i hamnen, bland annat det så kallade Dekorhuset. Beslut förväntas att fattas i kommunfullmäktige den 21 februari.

Gustavsbergs Porslinsmuseum i Nationalmuseums regi

Värmdö kommun och Nationalmuseum har tecknat ett nytt samarbetsavtal som innebär att Gustavsbergs Porslinsmuseum ska drivas i regi av Nationalmuseum. Museet har funnits i olika former och i olika lokaler i fabriksområdet sedan 1920-talet.

Avtalet innebär att Nationalmuseum kommer att bli ansvarig för Porslinsmuseets verksamhet medan kommunen kommer att tillhandahålla lokalerna i det gamla torkhuset i Gustavsbergs hamn. Samtliga museitillgångar övergår till Nationalmuseum. Det omfattar bland annat den industrihistoriska samlingen, referensbibliotek och gipsformar. Nationalmuseum föreslås också överta de immaterialrättsliga rättigheter, mönsterrättigheter, som kommunen hanterar åt Kooperativa förbundet.

Innan Nationalmuseum tar över driften kommer Värmdö kommun att genomföra ombyggnationer i det gamla torkhuset till en beräknad kostnad på cirka 10 miljoner.

Ett godkännande från Kooperativa förbundet krävs för att avtalet ska träda i kraft. Slutgiltigt beslut om samarbetsavtalet förväntas tas av kommunfullmäktige i Värmdö den 21 februari. Gustavsbergs Porslinsmuseum planeras öppna i ny regi sommaren 2019.

Uppföljning från vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden har redogjort för hur rapporten ”genomlysning av vård och omsorg i Värmdö kommun” som gjordes av konsulterna Åke Svenson och Göran Svensson vid årsskiftet 2015/2016 har följts upp.

Med anledning av det prognostiserade underskottet från budgetuppföljning av period 3 år 2015, så beslutade den tidigare kommundirektören att genomföra en utredning. Uppdragets huvudinriktning har legat med fokus på frågor om ekonomi och ekonomistyrning, och i första hand på de verksamheter som uppvisat underskott. Revisorerna har konstaterat att ett antal åtgärder föreslås genomföras för att få bättre kontroll på ekonomin. Bland annat genomförande av organisationsförändringar inom hemtjänstverksamheten, framtagande av en strategi för att begränsa användningen av bemanningsföretag och att förstärka den löpande uppföljningen av ekonomi och verksamhet, både i fråga om månadsvis uppföljning och den kvartalsvisa uppföljningen inom ramen för kommunens budgetuppföljningar.

Några av de åtgärder som redan gjorts är att anta en strategi för att begränsa användning av bemanningsföretag och säkerställa att egenregin inom vård och omsorg ska skapa en effektivare uppdrags- och bemanningsplanering, samt göra en översyn av villkoren för LOV-systemet, lagen om valfrihetssystem, för hemtjänst.

Ny kostpolicy

En ny kostpolicy har antagits. Syftet med den nya policyn är att uppfylla nya näringsrekommendationer från Livsmedelsverket samt minska variationen av kosthanteringen inom Värmdö kommun. Den nya kostpolicyn har en högre ambition gällande exempelvis vegetariska måltider och andelen ekologiska livsmedel, och en uppföljning av kostnaderna i måltidsverksamheterna kommer därför att redovisas i samband med miljöbokslutet för 2018.

Policyn beskriver kommunens generella inriktning, ansvarsfördelning samt hantering av inköp och upphandling, tillsyn, måltidernas sammansättning, näringsrekommendation och måltidsplanering, särskilda behov, personalens kompetens och roll vid måltiden, inflytande och delaktighet samt livsmedelssäkerhet.

Den innehåller även en övergripande beskrivning av kommunens måltidsverksamhet inom skola och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning. Slutligen refererar policyn till aktuell lagstiftning inom området mat och måltider.

Snurr på vattenhjulet

Ett projekt för att få vattenhjulet i hamnen i drift har pågått sedan 2017. Nu har ett e-förslag från en medborgare kommit in till kommunen och förslaget, som fått stöd med 799 röster, har remitterats av kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Anledningen till att det gamla kvarnhjulet inte varit i drift de senare åren är att det har fått sättningar och är frostsprängt, vilket gör att hjulet lutar snett. Hjulet drivs inte längre av vatten, utan av en elmotor och även den behöver ses över eller bytas ut. Det finns också behov av att skydda känsliga delar från väder och vind. Av säkerhetsskäl bör staket monteras runt hjulet och belysning kommer att sättas upp.

Processen kommer nu att påskyndas och målet är att det gamla kvarnhjulet ska vara i drift igen under juni 2018.

Senast publicerad: 2018-02-13

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information