Tyck till
Talande webbLyssna

Senaste nytt från kommunstyrelsen, 
10 oktober 2018

Här kan du läsa om några av de senaste beslut som fattats av Värmdös kommunstyrelse.

Samsyn på miljö i Stockholms län

Värmdö kommun förnyar sitt avtal gällande samverkanöverenskommelsen Miljösamverkan Stockholms Län för åren 2019 – 2022. Syftet med samverkanöverenskommelsen, MSL, är att effektivisera länets livsmedelskontroll och tillsyn inom miljö- och hälsoskydd.

Samarbetet syftar också till en gemensam utveckling och effektivisering av miljökontorens arbete, främst genom att ge förutsättningar för samverkan och gemensamma informations- och utbildningsinsatser, men också genom att samutnyttja kompetens och resurser samt att säkra en likvärdig bedömningsgrund.

MSL bedriver omkring ett 30-tal projekt årligen för en bättre miljö och säkrare hantering av

Livsmedel, bland annat avfallshanteringen i affärer och restauranger, gemensam livsmedelsprovning, minskat läckage av miljögifter från fritidsbåtar och digitala tjänster.

Enligt samverkansöverenskommelsen ska Storsthlm, tidigare KSL, också ges en möjlighet att använda MSL som expertnätverk vid remissförfaranden och utredningar.

Uppdaterade bestämmelser för Värmdös VA

Bestämmelser för Värmdö kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning har uppdaterats och förtydligats för att anpassas till dagens villkor.

Två nya punkter har tillkommit. En punkt påvisar att fastighetsägaren ska anmäla till kommunen när tillbyggnad eller ändrad användning av byggnad. Den andra är ett förtydligande kring fastighetsägarens ansvar för avloppssystemet.

För att säkerställa VA-kollektivets regler ska varje kommun ha en så kallad ABVA, aktuella bestämmelser för vatten och avlopp, att följa.

Äventyrlig lek vid Gustavsbergsbadet

Den planerade äventyrsleken vid Gustavsbergsbadet med lekutrustning, planteringar och konstnärlig utsmyckning beräknas stå klar under försommaren 2019. Nu har ett arrendeavtal tecknats mellan markägaren Gustavsbergsbadet och Värmdö kommun. Avtalet gäller ett område på 1200 kvm och omfattar en tidsperiod på 25 år med möjlighet till förlängning.

Senast publicerad: 2018-10-12

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information