Tyck till
Talande webbLyssna

Senaste nytt från kommunstyrelsen 
6 februari 2019

Budget med tydligare målstyrning

Detaljbudgeten för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har antagits. Den omfattar även valnämnd och revisorer för 2019 och utgår från den rambudget som fullmäktige fastställde den 28 november 2018. Kommunstyrelsens rambudget uppgår till 177,1 mnkr medan kommunfullmäktiges uppgår till 9,8 mnkr.

För mandatperioden 2019-2022 har kommunfullmäktige också beslutat om en ny målstruktur. Den innebär att kommunfullmäktige fastställer kommunövergripande mål inom områdena social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Fullmäktige fastställer även indikatorer för att kunna bedöma om målen är på väg att nås.

Helhetsansvar för ekonomisk planering

Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar för kommunens verksamhet, utveckling och ekonomiska ställning vilket innebär att den leder arbetet med och samordnar utformningen av övergripande mål och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten.

Kommunstyrelsens detaljbudget omfattar bland annat den ekonomiska planeringen samt de uppdrag som kommunfullmäktige har gett till kommunstyrelsen.

Uppdrag för bättre pendling och god miljö

Kommunstyrelsen är kommunfullmäktiges verkställande organ. Några av de uppdrag som kommunstyrelsen har fått i uppdrag att genomföra under 2019 är att utreda möjliga åtgärder för att säkerställa god vattenkvalitet i Farstaviken samt att ta fram en handlingsplan med förslag till klimatinvesteringar och energieffektiviseringar för att uppnå målsättningen att de kommunala verksamheterna ska vara fossilfria 2022.

Kommunstyrelsen ska också utreda möjliga åtgärder för att öka takten av detaljplaneläggning samt uppvakta SLL, Sjöfartsverket, Trafikverket för att införa båtpendling från olika delar av Värmdö.

Ta del av hela dokumentet härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ny policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

En övergripande policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering har antagits tillsammans med riktlinjer för kommunal medfinansiering. Riktlinjerna tydliggör vilka satsningar som kan få medfinansiering samt hur ansökan ska utformas. Till riktlinjerna föreslås kommunstyrelsen avsätta en årlig budget om 250 tkr.

Tidigare har flera nämnder haft möjlighet att bevilja föreningsbidrag. I det arbetet har några nämnder antagit egna riktlinjer medan andra följt de riktlinjer som tagits fram av kommunstyrelsen. För att få en enhetlig struktur har nya styrdokument arbetats fram där syfte, ramverk och förhållningssätt utifrån lagstiftning framgår. Policyn tydliggör också ansvaret för den nämnd som är ansvarig för att bevilja bidrag eller medfinansiering.

Ansökningstiden för 2019 års kommunal medfinansiering förlängs till den 31 maj 2019.

Slutgiltigt beslut tas i kommunfullmäktige i slutet på februari.

 

Senast publicerad: 2019-02-07

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information