Talande webbLyssna

Anläggning för biltvätt

Företag som tvättar egna eller andras bilar i stor omfattning är anmälningspliktiga och har krav på sig att rena vattnet från olja och tungmetaller.

Anmälningsplikt

Om du som företagare tvättar bilar i större omfattning (5 000 personbilar per kalenderår eller 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår) måste det anmälas till kommunens bygg- och miljöavdelning. Anmälan inlämnas av verksamhetsutövaren (den som är ansvarig för verksamheten) minst 6 veckor innan verksamheten startar.

Avlopp från fordonstvätt

Reningen ska klara av de utsläppsvärden som bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden har beslutat om och som Käppala reningsverk kan klara av att ta emot.

För mindre anläggningar ställs krav efter individuell bedömning, men målet är att inga tvättanläggningar ska släppa ut mer föroreningar än vad som anges i en policylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som Käppala reningsverk har tagit fram i samarbete med kommunerna i upptagningsområdet.

Vid nybyggnation av fordonstvätt ska avloppet skiljas från övrig verksamhet, till exempel verkstad. Samtliga fordonstvättar, som har väggar och tak, ska vara anslutna till kommunalt spillvattennät på de platser där dessa finns. Oavsett om anläggningen leder avloppsvattnet till en dagvattenrening eller till spillvattennätet ska de ha en fullgod rening av olja och metaller så att de klarar utsläppskraven.

Mer information om biltvätt

Senast publicerad: 2019-02-25

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation