Talande webbLyssna

Brandfarlig vara

Vid hantering av brandfarliga varor är det viktigt att vidta de åtgärder som behövs för att skydda liv, hälsa, miljö och egendom. Anmälan till kommunen eller tillstånd hos Storstockholms brandförsvar krävs i vissa fall vid hantering av brandfarlig vara.

Exempel på brandfarliga varor är:

 • bensin
 • thinner
 • lacknafta
 • rödsprit
 • spolarvätska
 • fotogen
 • dieselolja
 • färger med lösningsmedel
 • gasol med mera.

Du som bedriver en verksamhet och som hanterar brandfarlig vara bör ha den kompetens som behövs. Utbildning kan bland annat ske genom räddningstjänsten.

Anmälan till kommunen

För att få lov att hantera brandfarliga varor i vissa mängder kan en anmälan behöva göras till kommunens bygg- och miljöavdelning. Läs mer under avsnittet om Cisterner.

Om hantering av mer än 250L brandfarliga varor ska ske inom vattenskyddsområde ska bygg- och miljöavdelning alltid meddelas.

Tillstånd

För att få lov att hantera brandfarliga varor i vissa mängder kan tillstånd behöva sökas hos Storstockholms brandförsvarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För hantering av mängder över nedanstående tabell kan det krävas tillstånd. Tillstånd söks hos Storstockholms brandförsvar.

Hantering

Gas

Extremt brandfarlig gas eller brandfarliga aerosoler

Brandfarlig vätska med flampunkt ≤ 60°C

Brandfarlig vätska med flampunkt  > 60°C tom 100°C


                                Volym (liter)

Yrkesmässig, vid publik verksamhet

Utomhus 60, Inomhus 2

100

100

10 000

Övrig yrkesmässig, inomhus

250

500

500

10 000

Övrig yrkesmässig (icke publik verksamhet), utomhus

1000

3000

3000

50 000

Icke yrkesmässig

Gasol 60, annan brandfarlig gas 10

100

100

10 000

 

Undantag: Brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60°C som hanteras i lantbruksverksamhet. För fler undantag, se MSBFS 2013:3.

Brandklasser

 • De säkerhetsdatablad som du har för dina produkter anger bland annat brandfarlighetsklassen, det vill säga om varan är klass 1-, klass 2- eller klass 3-vätska. Säkerhetsdatabladet kan du få via internet eller genom att kontakta din leverantör. De brandfarliga vätskorna indelas i klasser beroende på deras flampunkt.
 • Klass 1, till exempel bensin, thinner och rödsprit
 • Klass 2, till exempel fotogen
 • Klass 3, till exempel eldningsolja

Vid förvaring i mark, yrkesmässigt eller per hushåll, gäller Naturvårdsverkets föreskrifter om mark- och vattenföroreningar för hantering över 1000 liter om den brandfarliga vätskan är klass 3.

Senast publicerad: 2019-08-29