Talande webbLyssna

Buller

Buller definieras som oönskat ljud. Det kan komma från trafik, industrier, fjärrvärme och olika hantverks- och handelsverksamheter. Buller mäts i decibel (dB). Ett normalsamtal ligger på ca 60 dB och smärtgränsen ligger på cirka 130 dB.

Verksamhetsbuller

Det är alltid den som orsakar bullret som är ansvarig för att undersöka och minska bullerstörningar. En verksamhet eller motsvarande som orsakar ett buller ska därför alltid kunna svara på frågor om dess bullerpåverkan.

Kringboende som störs av buller och som upplever sig inte få svar på sina frågor från verksamheten kan kontakta bygg- och miljöavdelningen. Om bullret från verksamheten överskrider gällande riktvärde kan kommunen ställa krav på att fastighetsägaren och/eller verksamhetsutövaren ska vidta åtgärder.

 

Riktvärden för buller

  • Inomhusbuller – 30 dB
  • Maximalt inomhusbuller nattetid – 45 dB
  • Trafikbuller vid husfasad - 60 dB
  • Maximalt trafikbuller vid uteplats - 70 dB
  • Byggbuller inomhus - max 45 dB (under kvällar och helger gäller lägre nivåer)
  • Byggbuller utomhus - max 60 dB (under kvällar och helger gäller lägre nivåer)
  • Buller från motorbanor - 60 dB (under kvällar och helger gäller lägre nivåer, nattetid bör verksamheten inte förekomma)
  • För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad

Senast publicerad: 2019-02-25