Talande webbLyssna

Folköl

Den som serverar, säljer eller tänker börja sälja folköl (2,25-3,5 volym%) ska anmäla det till kommunen

Den som bedriver försäljning eller servering av folköl är skyldig att anmäla verksamheten till kommunen där försäljning eller servering sker. Försäljning/servering får inte påbörjas innan anmälan har gjorts. Folköl benämns öl, med en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent.

Ett villkor för att få sälja eller servera folköl är att lokalerna har godkänts av bygg- och miljöavdelningen. Kunderna/gästerna måste erbjudas ett varierat utbud av livsmedel (till exempel smörgåsar, grillad/kokt korv, charkvaror, mejeriprodukter). Glass, godis, chips, kaffe och te betraktas inte som matvaror. Det innebär att godiskiosker, tobaksaffärer och spel/videobutiker endast får sälja folköl om de uppfyller ovan angivna krav på matvaror.

Ägaren (som måste fyllt 20 år) ska upprätta ett så kallat egenkontrollprogram eller policy för hur försäljningen av folköl ska ske och som anger hur olägenheter ska förhindras.

Kopia på egenkontrollprogrammet ska bifogas anmälan och lämnas in till kommunen.

Anmälan och avanmälan

Anmälan om försäljning/servering av folköl, upphörande av verksamhet, upphörande av försäljning/servering av folköl, ändrade uppgifter om verksamhetsutövare eller andra ändringar ska göras till kommunen - Värmdö kommun, Utvecklingsavdelningen.

Vid ägarbyte ska den förra ägaren avanmäla sin verksamhet och den nya ägaren göra en ny anmälan om försäljning/servering av folköl.

För avanmälan krävs ingen blankett. För anmälan, fyll i nedanstående blankett:

Ladda ner en blankett för anmälan (pdf)

Åldersgräns 18 år  

Den som lämnar ut/serverar folköl måste förvissa sig om att den som köper eller beställer drycker har uppnått 18 år. Vidare får folköl inte lämnas ut till den som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.

Folköl kan tas i beslag  

Den som innehar folköl i uppenbart syfte att olovligen sälja dem döms för olovligt innehav av alkoholdrycker. Detta innebär att folköl som uppenbarligen finns för försäljning i lokal som inte uppfyller alkohollagens bestämmelser (inte godkänd livsmedelslokal eller otillräckligt matvaruutbud) får beslagtas av polismyndigheten.

Brott mot dessa bestämmelser betraktas som olovlig dryckeshantering och kan leda till böter eller fängelse i högst sex månader.

Alkohollagens sanktionsmöjligheter  

Kommunen har dessutom möjlighet att förbjuda fortsatt försäljning av folköl om verksamheten föranleder olägenheter ifråga om ordning och nykterhet eller om bestämmelserna i alkohollagen inte följs. Förbudet kan bestämmas till 6 alternativt 12 månader.

Tillsynsavgift  

Kommunen har rätt att ta ut en tillsynsavgift - enligt kommunallagens självkostnadsprincip - av den som bedriver anmälningspliktig försäljning eller servering av folköl. Serveringsställen med serveringstillstånd enligt alkohollagen, behöver inte erlägga tillsynsavgift för försäljning av folköl.

Senast publicerad: 2018-06-27