Talande webbLyssna

Avgifter

Enligt livsmedelslagen är kommunen skyldig att ta ut avgifter för offentlig kontroll för livsmedelsverksamheter och dricksvattenverksamheter.

Timtaxa

Samtliga avgifter inom livsmedelsområdet baseras på en timtaxa. Aktuell timtaxa är 1075 kr/timme (undantaget avgift för extra offentlig kontroll som är 990 kr/timme).

Avgift vid registrering  

För registrering av en verksamhet tar kommunen ut en avgift på 1075 kronor.

Årlig kontrollavgift  

Värmdö kommun använder Livsmedelsverkets modell för riskklassning och beräkning av kontrollavgifter för den årliga kontrollavgiften. Verksamhetens storlek, vilken typ av livsmedel som hanteras och om verksamheten riktar sig till känsliga konsumentgrupper avgör hur mycket företaget ska betala. Avgiften betalas från och med det år anläggningen registrerats.

Det resultat som verksamheten visar vid offentlig kontroll kan komma att påverka den årliga kontrollavgiften. Ett företag som visar positiva resultat kan få mindre tilldelad kontrolltid vilket i sin tur leder till lägre avgift.

Extra offentlig kontrollavgift  

Om det utöver verksamhetens årliga kontrolltid krävs att kommunen gör ett extra kontrollbesök tas en så kallad extra offentlig kontrollavgift ut. Extra kontrollbesök kan behövas på grund av att det finns brister i verksamheten som är återkommande och som inte har rymts inom den årliga kontrolltiden. Den extra kontrollavgiften baseras på all nedlagd tid och debiterad enligt timtaxan (990 kr/timme).

Senast publicerad: 2019-02-06