Talande webbLyssna

Miljöfarlig verksamhet

Vissa miljöfarliga verksamheter kräver tillstånd från högre instans eller en anmälan till kommunen. Med miljöfarlig verksamhet menas i stort sett all verksamhet som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det gäller till exempel verksamheter som har utsläpp till luft, mark eller vatten.

Vad är en miljöfarlig verksamhet?

Företag med miljöpåverkan innebär verksamhet som hanterar:

 • kemikalier; till exempel olja och diesel
 • avfall; till exempel bilbatterier, gödsel och schaktmassor med föroreningar i
 • processer som till exempel förbränning i panncentraler eller rening av avloppsvatten

Detta kan innebära en risk för miljön i form av utsläpp och kan därför sägas vara miljöstörande.

Nedan följer några exempel på verksamheter som räknas som miljöfarlig verksamhet:

 • industrier
 • bensinstationer
 • verkstäder
 • bilverkstäder
 • avloppsanläggningar
 • bryggerier
 • lantbruk
 • båtklubbar 

Benämningen miljöfarlig verksamhet är hämtad ur miljöbalkens 9 kapitel och kan ge felaktiga associationer. Många miljöfarliga verksamheter kan göra stor miljönytta till exempel avloppsreningsverk, återvinningsanläggningar och biogasanläggningar med flera.

Detta gäller vid nyetablering

När du ska etablera en ny verksamhet är det viktigt att du först klargör vilken typ av verksamhet du planerar att bedriva och vad den kan ha för påverkan på människors hälsa och miljön.

Vissa verksamheter är tillståndspliktiga, andra är anmälningspliktiga medan andra kan startas utan att först ta kontakt med bygg- och miljöavdelningen på kommunen. Det är dock viktigt att veta att miljöbalkens regler om att förebygga risker för människors hälsa och miljön gäller för alla typer av verksamhet, även om den inte klassas som anmälnings- eller tillståndspliktig.

Specifik information om din verksamhet ska anmälas eller inte finns i miljöprövningsförordningen (2013:251).

Läs mer i miljöprövningsförordningen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillståndsplikt

Tillståndspliktiga verksamheter är de som är mycket miljöstörande - alltså påverkar vår miljö i stor utsträckning, till exempel:

 • stora panncentraler
 • stora avloppsanläggningar
 • stora verkstadsindustrier
 • ytbehandlare
 • gjuterier

De verksamheter som klassas som A-verksamheter ska ha tillstånd från miljödomstolen. De som klassas som B-verksamheter ska ha tillstånd från länsstyrelsen.

Anmälningsplikt

Anmälningspliktiga verksamheter ska anmälas till kommunens bygg- och miljökontor. De är mindre miljöstörande men påverkar vår miljö genom utsläpp av spill från bensin och olja, avfallsrester och kemikalier. Exempel på sådana företag är:

 • krossverk
 • avfallsåtervinning
 • bensinstationer
 • mellanlagring av avfall
 • motorbana
 • billackering
 • fordonstvättar
 • mindre verkstadsindustrier

Anmälningspliktiga verksamheter klassas som C-verksamheter och ska anmälas till kommunens bygg- och miljöavdelning senast 6 veckor innan start. Läs vidare under anmälan.

Verksamheter utan anmälningsplikt

Det finns även mindre verksamheter som inte finns med i listan ovan, så kallade U-anläggningar. För dessa krävs ingen anmälan till kommunen men det kan ändå vara bra att ta kontakt med bygg- och miljöavdelningen innan verksamheten startar för råd och tips om vad som kan vara viktigt att tänka på ur miljösynpunkt exempelvis när det gäller egenkontroll, kemikalier, farligt avfall, buller, lukt med mera.

Vad säger lagen?

Det är verksamhetsutövaren själv som har ansvaret för att alla regelverk följs. Framförallt är miljöbalken styrande för miljöfarliga verksamheter men utöver det finns särskilda förordningar och föreskrifter för olika områden som kan vara relevanta för just din verksamhet. Exempelvis är användning och hantering av kemikalier, avfall, cisterner och buller reglerat utöver bestämmelserna i miljöbalken.

Senast publicerad: 2019-02-25