Talande webbLyssna

Skyltning

Inom detaljplanerat område krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar. I vissa fall kan det krävas bygglov även utanför detaljplanerat område, om området utgör en värdefull miljö.

Skyltning inom område med detaljplan

Plan- och bygglagen reglerar skyltning inom område med detaljplan:

  • hänsyn ska tas till stads- och landskapsbilden samt platsens natur och kulturvärden
  • form och färg ska vara lämpliga för skylten och ge en god helhetsverkan
  • skyltens form och placering får inte inverka på trafiksäkerheten eller på annat sätt medföra fara eller betydande olägenhet
  • skyltens konstruktion ska ha en betryggande bärförmåga, stadga och beständighet
  • lämplig placering och utformning prövas av bygg- och miljöavdelningen

Ansökan

Läs mer om hur du ansöker om bygglov.

Avgift

Avgifter för bygglov för skyltar och ljusanordningar tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan. Administration ingår i avgiften.

Senast publicerad: 2019-01-04