Talande webbLyssna

Tobaksförsäljning

Här följer information för dig som bedriver verksamhet med försäljning av tobak.

Tobakslagen

Den 1 juli 2019 börjar en ny lag på tobaksområdet att gälla, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). Här får du en mer information om den nya lagen.

Produkter som omfattas av lagen

Med tobak avses

 • Cigaretter
 • Rulltobak
 • Tobak för vattenpipa
 • Andra tobaksvaror för rökning såsom cigarrer och piptobak.
 • Rökfria tobaksvaror såsom snus och tuggtobak

Med liknande produkter menas

 • E-cigaretter och påfyllningsbehållare
 • Örtprodukter för rökning
 • Vattenpipor
 • "Njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak". Hit räknas t.ex. e-cigaretter som inte innehåller nikotin och därför inte är att betrakta som e-cigaretter i lagens mening

Följande produkter omfattas inte av den nya lagen

 • Produkter som är klassificerade som narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64).
 • Hälsofarliga varor enligt lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor (1999:42).
 • E-cigaretter och påfyllningsbehållare som omfattas av läkemedelslagen (2015:315) eller lagen om medicintekniska produkter (1993:584).

Tillståndsplikten enligt den nya lagen

De nya reglerna om tillståndsplikt innebär att den som säljer tobaksvaror måste ha tillstånd till det. Det gäller såväl den som säljer tobak till konsumenter (detaljhandel) som den som ägnar sig åt annan försäljning av tobak (partihandel). Tillstånd ansöks om hos kommunen som bl.a. ska göra en prövning av sökandens lämplighet. Vid en prövning granskas bl.a. ekonomisk skötsamhet och eventuell förekomst av tidigare brottslig belastning (vandel).

För att få tillstånd krävs dessutom att den som säljer tobaksvaror ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Ett egenkontrollprogram är dessutom ett villkor för att en ansökan om tillstånd ska anses vara komplett.

Om du redan anmält att du säljer tobak/övergångsregler

En detaljhandlare som har anmält försäljning av tobaksvaror före den 1 juli 2019 (dvs. innan de nya reglerna börjat gälla) får fortsätta försäljningen om hen ansöker om försäljningstillstånd senast den 1 november 2019. Efter en sådan ansökan får försäljningen fortsätta i avvaktan på kommunens beslut. Innan kommunen har meddelat beslut i tillståndsfrågan tillämpas bestämmelserna i den gamla tobakslagen.

Om du inte lämnar in en ansökan om tillstånd senast den 1 november 2019 får du inte fortsätta sälja tobaksvaror efter detta datum.

Handläggningstid och avgifter

Kommunens handläggningstid för ansökan om tillstånd för försäljning och partihandel av tobaksvaror och liknande produkter är tre månader från det att en komplett ansökan lämnats in till kommunen. I tillståndsprocessen ingår ett remissförfarande.

Vid prövningen av en ansökan om tillstånd för detaljhandel får kommunen inhämta ett yttrande från Polismyndigheten.

Vid prövningen av en ansökan om tillstånd för partihandel måste både Polismyndighetens och Tullverkets yttranden inhämtas för att ansökan ska kunna bifallas.

Då ett tillstånd endast får beviljas den som visar att hen med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten, kan kommunen komma att begära att den sökande inkommer med kompletterande uppgifter från skatteverket och kronofogdemyndigheten.

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för att utreda din ansökan om tillstånd. Kommunfullmäktige har därför fastställt nedanstående avgiftsnivåer för handläggningen av ansökan.

Handläggningsavgifter enligt lag om tobak och liknande produkter

Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd

för parti- och detaljhandel 9 675 kr

Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd

för parti- och detaljhandel 8 600 kr

Anmälan om ändrade ägarförhållanden

och personer med betydande inflytande 9 675 kr

Anmälan om förändrat försäljningstillstånd 2 150 kr

Årliga tillsynsavgifter enligt Alkohollagen, Lag om tobak och liknande produkter samt Lag om handel med vissa receptfria läkemedel 2019

Enbart tobak och örtprodukter för rökning 1 700 kr

Receptfria läkemedel med åldersgräns 1 500 kr

Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare 1 700 kr

Tillsynsavgift försäljning folköl, försäljnings/serveringsställen 1 900 kr

Försäljning av två olika av ovanstående varuslag 2 000 kr

Försäljning av tre olika av ovanstående varuslag 2 400 kr

Försäljning av fyra olika av ovanstående varuslag 3 000 kr

Anmälan upphörande av försäljningstillstånd samt ägarbyte eller förändrad bolagssammansättning

Anmälan om upphörande av verksamhet eller/och upphörande av försäljning av tobaksvaror och liknande produkter ska göras till Värmdö Kommun. Vid ägarbyte ska den förra ägaren avanmäla sin verksamhet och den nya ägaren göra en ansökan om försäljning av tobaksvaror och liknande produkter.

Vid förändringar av det tillståndshavande bolagets ägarsammansättning/ styrelsesammansättning ska en anmälan utan dröjsmål göras till kommunen.

Åldersgräns

Tobaksvaror får inte säljas till den som är under 18 år. Du måste också försäkra dig om att tobaken inte är avsedd att lämnas till någon underårig. I försäljningslokalen skall finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut tobaksvaror till den som inte fyllt 18 år.

Kommunens befogenheter enligt lagen om tobak och liknande produkter

Kommunen får återkalla ett försäljningstillstånd om

 1. tillståndet inte längre utnyttjas,
 2. tillståndshavaren inte uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande,
 3. det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig verksamhet på försäljningsstället, eller i anslutning till detta, eller annars inom den tillståndspliktiga verksamheten utan att tillståndshavaren har ingripit, eller
 4. tillståndshavaren har tilldelats varning utan att de förhållanden som föranlett varningen har rättats till.

I stället för återkallelse får kommunen meddela tillståndshavaren en varning, om varning kan anses vara en tillräckligt ingripande åtgärd.

Tillsyn

Kommunen ska enligt lagen om tobak och liknande produkter bedriva tillsyn över de detalj-och partihandlare som har försäljningstillstånd. Tillsynen omfattar bland annat marknadsföring, hälsovarningar, ålderskontroll etcetera.

Kommunens e-tjänster

Näringsliv och arbete

Riksdagen om lagen om tobak och liknande produkter

Riksdagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten om lagen om tobak och liknande produkter

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast publicerad: 2019-07-01

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument