Tyck till
Talande webbLyssna

Kulturmiljö och byggnadsvård

Kommunantikvarien verkar som kunskapsresurs i kommunens arbete som rör kulturmiljöområdet. Kommunantikvariens uppgift är att sprida kunskap om och levandegöra vårt materiella och immateriella kulturarv.

Detta gör kommunantikvarien

 • Inventerar byggnader
 • Skriva texter till informationsskyltar i kulturmiljöområden
 • Arbetsuppgifterna kan vara allt från att inventera byggnader
 • Ge ut skrifter
 • Ge råd vid restaureringar av hus och kulturlandskap till att medverka i beslut om bygglov och framtagande av detaljplaner i kulturhistoriskt värdefulla miljöer

Kommunantikvariens område är också:

 • Byggnadsvård,
 • Fornlämningsvård,
 • Att samverka med kulturmiljövårdsinstitutioner, hembygdsföreningar och skolor
 • Guidningar
 • Stadsvandringar och föredrag
 • Handläggning av ort- och vägnamnsärenden
 • Undervisning, och andra förmedlingsuppdrag och kunskapsspridande aktiviteter.

 

Det gröna kulturarvet, som historiska parker, alléer, odlingslandskap och trädgårdar, är också en fråga som kommunantikvarien lyfter fram.

 

Mycket tid läggs ned på att ta fram pedagogiska och strategiska kunskapsunderlag om våra kulturmiljöer. Kunskapsunderlagen behövs i kommunens stadsplanerings- och bygglovsärenden.

I detaljplanearbetet bevakar kommunantikvarien så att vårt kulturarv bevaras och inte byggs bort, exempelvis genom att beskriva hur tillägg till befintlig bebyggelse bör gestaltas och vilka skyddsbestämmelser som är lämpliga på särskilt kulturhistoriskt intressanta byggnader.

 

Är ni en grupp, förening eller skolklass som önskar en guidad vandring i någon av kommunens alla kulturmiljöer? Eller är ni intresserade av att få lyssna till ett föredrag i temat kulturmiljö- och byggnadsvård? Kontakta då kommunantikvarien på Värmdö kommun.

Senast publicerad: 2016-12-21

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information