Talande webbLyssna

Skolskjuts

En skylt med vuxen som lämnar barn vid skolbuss och texten "SKOLSKJUTS".

Ett av de vanligaste färdsätten för skolskjuts är allmän linjetrafik (SL, Waxholmsbåt).

Vad är skolskjuts?

Med skolskjuts menas kostnadsfria resor som bekostas av kommunen mellan hemmet och den skolan eleven blivit grundplacerat i.

Skolskjuts:

 • Anordnas i anslutning till skoldagens början och slut.
 • Anordnas inte under lov.
 • Omfattas inte av resor till och från fritidshem/fritidsklubb.

Skolskjuts kan ske med:

 • Allmän linjetrafik (SL, Waxholmsbåt)
 • Särskild skolskjuts (inhyrd skolskjuts, taxi, båt, svävare)
 • Självskjuts

Information om SL-kort samt tider och hållplatser för upphandlade bussar på Värmdö.

Vilka kan ansöka?

Elever som är folkbokförda i Värmdö kommun och går/ska börja i:

 • Grundskola
 • Grundsärskola
 • Gymnasiesärskola

Viktigt! Från och med läsår 2018/19 är förskoleklassen en obligatoriskt skolform vilket innebär att även elever i blivande förskoleklass har rätt att ansöka om skolskjuts.

Vem får skolskjuts?

Grundförutsättningen för att erhålla skolskjuts är att eleven är folkbokförd i Värmdö kommun.

Skolskjuts kan beviljas på grund av:

 • Avståndet till skolan
 • Trafikförhållanden
 • Funktionsnedsättning
 • Annan särskild omständighet

Vid val av annan skola än den Värmdö kommun har hänvisat eleven (grundplaceringsskola) kan skolskjuts anordnas om det inte innebär organisatoriska svårigheter eller en merkostnad för Värmdö kommun. Från och med 1 augusti 2018 gäller nya riktlinjer för skolskjutsen. De nya riktlinjerna hittar du i dokumenten i högerspalten.

Skolskjuts beviljas i normalfallet bara till och från skolan, inte till eller från fritidsverksamhet (undantaget vissa särskoleelever). Om du önskar säga upp fritidsplatsen i och med en skolskjutsansökan måste detta ske separat via e-tjänsten.

Läs mer om rätten till skolskjuts.

Ansökan om skolskjuts

Inför varje nytt läsår ska du göra en ny ansökan om skolskjuts.

Här ansöker du om skolskjutslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så här hanterar vi dina personuppgifter när du ansöker om skolskjuts

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig och ditt barn, så som namn, adress, personnummer, och andra personliga förhållanden ni anger. Syftet med en sådan behandling är för att kunna bedöma och fatta beslut om rätt till skolskjuts.

De uppgifter du lämnar i ansökan behöver vi för att kunna bedöma rätt till skolskjuts enligt skollagen och kommunens riktlinjer. De adressuppgifter ni anger kommer också att kontrolleras mot folkbokföringsregistret. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina personuppgifter kommer att sparas i tre år efter din senaste skolskjutsansökan.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är utbildningsnämnden, Värmdö kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på varmdo.kommun@varmdo.se eller 08-570 470 00. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@varmdo.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om skolskjutslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta oss: 08-570 470 00 alternativt

skolskjuts@varmdo.se

Senast publicerad: 2018-10-30