Medborgarpanelen bidrar till invånarnas inflytande

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Med över 1 200 medlemmar och två enkätundersökningar per år bidrar medborgarpanelen i Värmdö kommun till invånarnas inflytande i kommunen.

Vår utgångspunkt med medborgarpanelen har varit att få in synpunkter och inspel från kommuninvånarna i större frågor. Svaren ser vi som en vägledning om hur kommuninvånarna ser på sakfrågorna, vilket blir viktigt inför den fortsatta processen och våra beslut, säger kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör.

Kommundirektör Cecilia Lejon berättar vidare att kommunen med hjälp av medborgarpanelen löpande kan stämma av vad invånarna tycker i viktiga frågor som rör kommunen och dess verksamhet innan beslut i frågorna tas.

Det gäller till exempel vilka förväntningar och önskemål som finns hos invånare gällande digitalisering och tillgänglighet, säger Cecilia Lejon.

Medborgarpanelen i Värmdö kommun består av över 1 200 Värmdöbor som regelbundet får svara på frågor om kommunens utveckling och verksamhet. Den första frågeomgången genomfördes under våren 2018. De sammanställda svar som presenteras är anonyma.

Panelen består av en fast grupp invånare som är slumpvist utvalda. Av dagens panel på 1 207 medlemmar har 917 personer besvarat hela enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 76 procent. Det slumpvisa urvalet av invånare baseras på faktorer såsom ålder, kön och boendeort med syftet att skapa en panel som är så representativ för Värmdös befolkning som möjligt, förklarar Cecilia Lejon.

Under våren fick panelen bland annat svara på frågor om vilka områden som de vill att kommunen prioriterar i arbetet med att digitalisera fler tjänster, om de har en digital brevlåda och vilka initiativ inom Smartare Värmdö som de känner till.

75 procent av deltagarna har en digital brevlåda, vilket visar vikten av att kommunen fortsätter sitt arbete både med digital post och i förlängningen med möjlighet att via inloggat läge ta del av sina ärenden i kommunen. Resultaten från medborgarpanelen visar också att respondenterna önskar att kommunen kortar handläggningstiderna och ökar möjligheten till personlig service i arbetet med digitaliseringen. Den vetskapen behöver vi som förvaltning ta med oss i vårt fortsatta utvecklingsarbete, säger Cecilia Lejon.

En majoritet av de svarande vill också kunna nå kommunen digitalt, vilket ligger väl i linje med förvaltningens arbete med att möjliggöra ett inloggat läge, där kommunens invånare kan följa samtliga sina ärenden och beslut.

Konkret kommer svaren från vår senaste frågeomgång att användas i förvaltningsledningens övergripande planering för åren 2022 till och med 2025, avslutar Cecilia Lejon.