Positiv början med osäker prognos

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Värmdö kommuns prognostiserade resultat för 2020 uppgår till 58,1 mnkr. Det är bättre än förväntat, men det prognostiserade resultatet är osäkert och helt och hållet beroende på effekterna av pågående pandemi.

Verksamhetens första månader 2020 har till stor del präglats av den pågående pandemin. Samtliga delar i kommunen har påverkats på något sätt av Coronavirusets spridning. I vissa fall har situationen lett till ökade kostnader och/eller minskade intäkter, i många fall har situationen även bidragit till hög utvecklingshastighet vilket i förlängningen förväntas komma medborgare och näringsliv till godo.

Flera av kommunens verksamheter inom vård- och omsorg har haft boende med Covidsmitta men långt ifrån alla, vilket ett tidigt besöksstopp och noggrann följsamhet till rutiner för minskad smittspridning har bidragit till. Den sociala distanseringen och besöksförbuden har ökat risken för isolering, för att möjliggöra för boende och anhöriga att ses under trygga förhållanden har besöksutrymmen med plexiglas monterats på flera platser.

Även tillsynsverksamheten inom samhällsbyggnad har påverkats av nya regler från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd vilket har lett till ökat antal tillsyner inom vissa delar och minskad tillsyn inom andra delar.

Flera förändrade arbetssätt och dagliga prioriteringar har vuxit fram med de begränsningar som besöksförbud och distansering medfört. Förvaltningens kreativitet och förmåga till förändring ger mig tillförsikt inför framtiden.

Det säger Cecilia Lejon, kommundirektör i Värmdö.

Värmdö kommun är en tillväxtkommun. Det ställer höga krav på förvaltningen som möjliggörare. Under våren har fem nya detaljplaner arbetats fram och beslutats. Det har fattats beslut om en ny återvinningscentral på Ekobacken och om att investera i en ny pendelbåtsbrygga. Markanvisningstävlingen för nytt särskilt boende för äldre har avslutats och snart kan spaden sättas i marken i syfte att skapa ytterligare möjligheter för äldre i Värmdö.

Att vara tillväxtkommun i en skärgårdsmiljö ställer höga krav på hållbarhet. Under våren har resultatet från aktuell hållbarhets miljöranking visat att förvaltningen är på rätt väg. Värmdö kommun klättrade från plats 124 till plats 66 av Sveriges 290 kommuner.

Samarbeten och digitala mötesplatser

Inom utbildningsområdet har det digitala arbetet fått fart under perioden. Både genom införande av distansutbildning på gymnasie- och vuxenutbildningarna och genom påbörjan av ett långtgående utvecklingsarbete i syfte att frigöra pedagogtid från administration. Under våren lanserades en ny digital ansökan om skolskjuts för att underlätta för vårdnadshavare i kontakten med Värmdö kommun. I samarbete med regionen har en språkförskola startats och det har genomförts ett arbete för att starta nya kommungemensamma undervisningsgrupper på Brunns skola hösten 2020.

Nya former för att nå unga medborgare har utvecklats - digitala mötesplatser, musikundervisning på distans och utomhuskurser i keramik är några exempel. Gustavsbergs konsthall, som tidigt ställde om sin verksamhet till att producera skyddsmaterial för vården, invigde trots det den nya utställningen Masters of Craft som planerat den 6 juni.

Blickar framåt

Under resten av året kommer förvaltningen att fortsätta utvecklingsarbetet framåt med syfte att Värmdös medborgare och näringsliv ska få bästa möjliga service för varje skattekrona.

Nu blickar vi framåt, både mot resterande kvartal 2020 och mot 2021 och det budgetarbete som är i full gång. Vi har stora utmaningar men än mer möjligheter,

säger Cecilia Lejon.

Läs mer om gällande budgetunderlag samt mer information om Värmdö kommuns ekonomiska arbete här