Resultatet för Värmdö i polisens trygghetsmätning 2020

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Värmdöborna känner hög upplevd trygghet och utsätts för få brott. Det visar den trygghetsmätning som polisen i region Stockholm har genomfört under våren 2020.

Undersökningen omfattar samtliga kommuner i regionen med syfte att identifiera problem i olika områden, utsatthet för fysiskt våld, hot, stölder, skadegörelse och bedrägeri, trygghet och anmälan om brott. Av 81 300 tillfrågade i åldern 14-84 år svarade 52 700 personer, vilket ger en svarsandel på strax under 65 procent.

Det är första gången mätningen genomförs och målsättningen är att den ska genomföras årligen. Resultatet ska användas i de lokala lägesbilder som ligger till grund för gemensamma insatser från polisen och kommunerna.

Högt snitt men behov av polisiär närvaro

Undersökningen uppger 78% procent av de tillfrågade Värmdöborna att de känner sig trygga eller mycket trygga när de går ut ensam en sen kväll i sitt bostadsområde, vilket är högre än övriga kommuner i lokalpolisområdet (Nacka, Värmdö & Tyresö) och betydligt högre än regionssnittet för regionen på 66%.

Undersökningen gjordes i våras och under sommaren och inledningen på hösten har dock antalet fordonsbränder ökat i jämförelse med motsvarande period 2019, dock i linje med nivåer från 2018. Klotter och skadegörelse på allmän plats och kommunala fastigheter har också ökat, något som även ökat på regional och nationell nivå.

Det är bra att vi får en lägesbild av situationen i Värmdö och om vad medborgarna ser som viktigt i vårt trygghetsskapande arbete. Trots undersökningens resultat om en hög upplevd trygghet är det viktigt att vi fortsätter vårt trygghetsarbete, exempelvis genom kameror och förbättrad belysning. Vår målsättning är att få en lokal polisstation för att fortsatt trygga kommunen" säger Deshira Flankör (M) kommunstyrelsens ordförande.

Trygghetsskapande arbetet

Kommunen arbetar på flera fronter med att skapa trygga platser både i nybyggnation och befintlig bebyggelse genom att lyfta in trygghets- och säkerhetsaspekter i hela plan- och byggprocessen samt i underhållsarbetet i offentliga miljöer. I och med höstens aktiviteter på skolgårdar har det påbörjats en översyn med målet att hindra att brott och skadegörelse sker på skolgårdarna.

Vi arbetar aktivt förebyggande och främjande. För helheten behöver vi en tydlig polisiär närvaro för det brottsbekämpande arbetet. Jag utgår ifrån att den polisiära synligheten kommer att öka på Värmdö i och med att polismyndigheten planerar att utöka antalet poliser i lokalpolisområdet. Det ser vi positivt på" säger Cecilia Lejon, kommundirektör.

Kommunpolis Magnus Mohlin har följt utvecklingen i Värmdö på nära håll under många år. Han menar att även om statistiken för 2020 visar på ökat antal fordonsbränder så är det stor skillnad mot hur det såg ut för 10-15 år sedan:

Sedan flera år tillbaka, samverkar polisen och Värmdö kommun i trygghets- och brottsförebyggande frågor. Vi har skapat en gemensam lägesbild i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten för Värmdös invånare. Den senaste trygghetsundersökningen är en del i att kartlägga hur invånarna upplever Värmdö" säger kommunpolis Magnus Mohlin.

Polisen kommer nu tillsammans med kommunerna att analysera resultaten. Eftersom det är första gången mätningen genomförs i hela polisregionen kommer det inte att gå att dra några slutsatser om utveckling eller förändring enbart utifrån denna mätning.