Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

28 juni 2019

Skolinspektionens tillsyn av Värmdös vuxenutbildning

Under våren 2019 genomförde Skolinspektionen tillsyn av vuxenutbildningen i Värmdö kommun.

"Livslångt lärande för livet och arbetslivet” är en prioriterad fråga för Värmdö kommun. Det är med stolthet som kommunen nu mottagit Skolinspektionens beslut där de meddelar att de inte funnit några brister i Värmdö kommuns samlade ansvarstagande för utbildningen inom skolformen vuxenutbildning och att kommunen uppfyller samtliga krav inom de områden som granskats.

Skolinspektionens tillsyn fokuserar på områden som har stor betydelse för alla elevers möjligheter att få en god utbildning i trygg miljö. På huvudmannanivå granskar Skolinspektionen framför allt vilka förutsättningar som finns för utbildningen och på vilket sätt huvudmannen främjar utveckling av utbildningen. När det gäller skolor fokuserar Skolinspektionen på undervisning och lärande, extra anpassningar och särskilt stöd, bedömning och betygssättning, trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling, förutsättningar för skolenheten samt styrning och utveckling av verksamheten.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar

Dokument