Smartare gräsklippning

2022-11-04

En bastardsvärmare i gräs.

Effektivare metoder för gräsklippning inom kommunen har tagits fram för att gynna biologisk mångfald och för att skapa en mer hållbar arbetsmiljö.

Värmdö kommun förvaltar en stor mängd gräsytor och vägslänter som har behövt insatser. Inför säsongen 2022 utförde Värmdö kommuns parkgrupp därför en genomlysning av gräsklippningen inom kommunen, med syfte att hitta sätt för effektivisering. Samtliga allmänna gräsytor inventerades och delades in i kategorier efter vilka åtgärder som behövdes samt vilka resultat som arbetet med ytorna skulle ge.

Parkgruppen omvandlade bruksgräs till högvuxet gräs/äng och såg över rutinen kring klippning av vägslänterna. Insatserna gynnar den biologiska mångfalden och bidrar till minskad miljöpåverkan, samtidigt som det bidrar till en bättre arbetsmiljö för gatu- och parkenheten. Arbetet har dessutom frigjort tid som nu kan ägnas åt andra uppdrag som gynnar Värmdö.