Värmdö nekar hemtjänst till sommargäster

Publicerad

Senior med blommor

Vård- och omsorgsnämnden har idag fattat beslut om att tillfälligt neka möjligheten till vård- och omsorgsinsatser för personer som inte är bosatta i kommunen. Beslutet tas i och med att den hemställan Värmdö kommun gjort om en tillfällig lagändring i socialtjänsten inte kommer att medföra någon förändring.

Den 15 april gjorde Värmdö kommun en hemställan till Socialdepartementet om att tillfälligt reglera möjligheter till undantag från bestämmelserna om vistelsekommunens ansvar i socialtjänstlagen. Den situation som kommunens vård- och omsorgsverksamhet befinner sig i med anledning av coronaviruset, gör att hemtjänst till personer som inte är bosatta i kommunen inte kan säkerställas utan att den ordinarie verksamheten riskerar påverkas.

Socialtjänstlagen säger också att i en krissituation krävs kommunernas resurser i första hand för att klara insatser för de egna invånarna samt för att möta krav från regioner och andra kommuner om stöd enligt lagen om extraordinära händelser.

Det är exakt där vi bedömer att vi befinner oss, i ett extraordinärt läge där våra vård- och omsorgsverksamheter redan är så hårt ansträngda att ytterligare belastning skulle kunna innebära direkta risker för våra verksamheter, säger Anna Lipinska (KD), vård- och omsorgsnämndens ordförande.

Säkerställer vård och omsorg till medborgarna

Under sommarhalvåret ökar antalet personer som vistas i kommunen från 45 000 till drygt 100 000. I genomsnitt har ett hundratal av dessa personer beslut om insats i form av hemtjänst, ett beslut som är fattat av deras respektive hemkommuner. Dessa insatser görs ofta i skärgårdsmiljö och på kommunens öar, vilket kräver mer resurser.

Vård- och omsorgsverksamheterna i kommunen belastas av egen sjukfrånvaro och ett ökat vårdbehov hos individer som blir sjuka i Covid-19. Externa rekryteringar pågår och redan idag görs en omprioritering inom befintlig organisation för att ställa om medarbetare till arbete inom vården.

Att ta på oss ytterligare uppdrag i denna situation ser vi inte som rimligt. På det här sättet kan vi säkerställa vård och omsorg till våra medborgare, säger Mahria Lövkvist, tillförordnad vård- och omsorgschef i Värmdö.

Flera kommuner driver frågan

En tillfällig lagändring hade gett kommunen laglig rätt att neka stöd och hjälp till personer som inte är bosatta i kommunen under den pågående extraordinära händelse som Sverige befinner sig i med anledning av Covid-19. Ett flertal kommuner i landet och i Stockholmsregionen har valt att agera på liknande sätt. Värmdö kommun tänker dock fortsätta att driva frågan om en ändring i socialtjänstlagen så att processen följer de lagmässiga krav som finns.