Den gemensamma resan

Här kan du lära dig mer om vår gemensamma resa och få en överblick över tidsplanen.

Tidslinje

Nedan ser du en tidslinje av projektet. Under 2020 skedde en behovsdialog och en kravfas. Under 2021 sker en remissrunda samt upphandling och under 2022 fortsätter teknisk utveckling och en pilot genomförs. År 2023 sker slutligen ett brett införande och projektet avslutas.

 

Tidslinje över projektet 2020-2023

Aktellt just nu

Här kan du ta del av vad som är aktuellt i projektet just nu.

Remiss behovsbeskrivning

Under projektets gång har en behovsbeskrivning tagits fram med hjälp av medarbetare från alla delar av utbildningskontoret, samt elever och vårdnadshavare.

Behovsbeskrivningen kommer utgöra en viktig del i framtagandet av ett underlag till den kommande upphandlingen och det framtida avtalet. Innan projektet går vidare med att starta upphandlingsprocessen är det viktigt att kvalitetssäkra behovsbeskrivningen. Därför finns nu behovsbeskrivningen ute på remiss.

Remissrundan har främst två syften:

  1. Att ge samtliga medarbetare på utbildningskontoret (i första hand) och andra intressenter en möjlighet att granska behovsbeskrivningen och inkomma med synpunkter.
  1. Att ge samtliga medarbetare på utbildningskontoret (i första hand) och andra intressenter möjlighet att komplettera med vad de själva skulle vilja se vid en demonstration, testa själva samt bedöma, vid en upphandling av en ny lösning.


Ta del av remiss och följebrev här:

Behovsbeskriving remiss

Följebrev remiss

 

RFI (Request for information)

Inom ramen för projektet genomförs också en omfattande marknadsdialog och har publicerats en andra RFI (Request for Information), som syftar till att hämta in värdefulla synpunkter från leverantörer på marknaden. RFI:n är skriven på engelska och har publicerats både nationellt och internationellt för att nå en så bred marknad som möjligt.

Ta del av RFI:n här (observera dock att svarstiden utgått):

RFIlänk till annan webbplats