Grundsärskola

Grundsärskolan är en skolform som är anpassad till elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning, som också benämns utvecklingsstörning, eller en förvärvad hjärnskada.

Mottagande i grundsärskolan

Utbildningsnämnden prövar om ditt barn har rätt att gå i grundsärskolan. För att kunna göra detta krävs ditt medgivande samt fyra bedömningar:

  • En psykologisk bedömning
  • En pedagogisk bedömning
  • En medicinsk bedömning
  • En social bedömning

Ditt medgivande och bedömningarna skickas av rektor till Avdelning Styrning och Kvalitets mottagandeteam bestående av specialpedagog, psykolog, socionom och läkare. När utbildningsnämnden har fattat sitt beslut skickas det till dig som vårdnadshavare, samt till rektor på den förskola eller skola ditt barn går i.

Detta gäller för barn som är folkbokförda i Värmdö kommun.

Läs mer om grundsärskola i Skolverkets broschyr Grundsärskolan är till för ditt barn. Du kan ladda hem den eller beställa den i tryckt form.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Avdelning Styrning och kvalitet, barn och elevstöd.

Skolverkets broschyr om grundsärskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så organiseras undervisningen

Undervisningen i grundsärskolan kan organiseras på två sätt i grundsärskoleklass eller genom att barnet integreras i en grundskoleklass och får sin grundsärskoleutbildning där.

Om du vill att ditt barn ska gå i en annan kommuns grundsärskola, kan du kontakta rektorn i den aktuella skolan. Rektorn kontaktar och informerar Avdelningen för styrning och kvalitet, om ditt barn antas vid skolan.