Bygga i kulturmiljöer

En kulturmiljö bär sammanhängande spår av människors liv och arbete. Det innefattar inte bara enstaka objekt utan hela miljöer av landskap, bebyggelse, vägar och fornlämningar. Det krävs särskild varsamhet när ny bebyggelse, vägar och annat ska planeras i ett sådant område.

Kulturmiljöer finns både inom och utanför detaljplanerat område. När man bygger nytt, bygger till eller gör andra ändringar i en kulturmiljö ställs krav på utförandet. Tillkommande byggnader ska anpassas till den befintliga miljön, vara estetiskt tilltalande och skapa en god helhetsverkan.

Vid tillbyggnader eller ändringar ska byggnadernas karaktärsdrag och kulturhistoriska värden tillvaratas på ett varsamt sätt. Vissa byggnader eller bebyggelseområden är utpekade som särskilt värdefulla vilket innebär att dessa inte får förvanskas enligt Plan- och bygglagen.

Kulturmiljöer och enskilda byggnader finns utpekade i olika dokument som översiktsplan, kustplan, fördjupade översiktsplaner, detaljplaner, kulturmiljöinventeringar, och genom riksintresseområden. Även bebyggelse som inte är speciellt utpekad i något dokument kan vara så värdefull att den inte får förvanskas.

Digitala kommunkartan

I den digitala kommunkartan kan du se kartlager med detaljplaner, fornlämningar, byggnadsminnen, kulturmiljöer och riksintressen för kulturmiljövård.

Till den digitala kartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Att tänka på vid byggnation i kulturmiljö:

 • Har området homogen bebyggelse?
 • Är befintlig byggnad värdefull att bevara för sin egen särart eller typiskhet eller för att den är en viktig del i en större helhet?
 • Vilka material och utformning är vanliga i området traditionellt (t.ex. tak, fasad, fönster, våningsantal)? Finns det kvarlevor från den traditionella bebyggelsen i området eller bygden kring?
 • Miljöaspekter, återvinning av material, naturliga material
 • Hur ser tomten ut? Hur kan man spara mest möjlig naturformationer och växtlighet?
 • Hur placerades husen på tomterna och mot gatorna i bygden enligt traditionen?
 • Hur placeras nya byggnader på tomten bäst utan att ta ut befintlig bebyggelse?
 • Hur tät bebyggelse på tomten är lämplig/olämplig i förhållande till kulturmiljön?
 • Vilken historia har kulturmiljön?
 • Kan kulturmiljön tydliggöras genom nya tillskott?
 • Hur ska nya byggnader anpassas till befintliga byggnader och bebyggelse på ett underordnat sätt? Viktigt att nya tillskott i miljön inte ”släcker” ut/dominerar befintliga kulturmiljövärden och helhetsupplevelsen.

Skyddade områden

Det finns 14 kulturmiljöområden som är utpekade som riksintressen av staten. Det finns även ett antal kulturmiljöer som är värdefulla ur ett kommunalt perspektiv. I kommunens kulturmiljöprogram finns information, beskrivning och kulturhistorisk värdering för alla 55 områdena. Av dessa sammanfaller 16 helt eller delvis med riksintresseområdena.

Kulturmiljöinventering av Riksintresset Centrala Gustavsberg

En kulturmiljöinventering har genomförts av utvalda delar av riksintresseområdet i centrala Gustavsberg under hösten 2018. Arbetet utfördes av certifierade antikvarier från SWECO för kommunens räkning.


Vill du veta mer om hur kommunen arbetar med kulturmiljöfrågor?

 Läs mer här