Miljöbokslut

Värmdö kommun gör årligen ett miljöbokslut. Miljöbokslutet ger en samlad bild vad som gjorts inom miljö- och klimatarbetet och följer upp hur det går med de mest centrala målen för kommunen.

Vi renar Mälaren och Farstaviken

Kommunens arbete med marint skräp

Kommunens miljöarbete kopplar nära till det nationella miljömålet Hav i balans och det globala målet 14 Hav och Marina resurser.

I kommunens avfallsplan från 2020 finns ett mål om marint skräp (mål 1.3). Under 2022 har aktiviteter som bidrar till det målet genomförts inom hållbart båtliv. En informationsfolder och skyltmaterial har tagits fram för hållbart båtliv där marint skräp är inkluderat. Båtliv ger många människor möjlighet att njuta av skärgården, men båtliv medför också en stor påverkan på miljön.

Broschyren innehåller därför tips på hur man kan minska sitt miljö- och klimatavtryck. Hållbart båtliv finansieras via lokala naturvårdsbidrag (LONA-bidrag) och är ett samarbete med Stockholms universitets Östersjöcentrum, Skärgårdsstiftelsen, Vaxholms kommun, Svenska Båtunionen och Naturskyddsföreningen.

Inom åtgärdsprogrammet för havsmiljön 2021 – 2026, som är det svenska genomförandet av EU:s havsmiljödirektiv, har kommunen dessutom rapporterat in sitt arbete med marint skräp och i synnerhet hur avfallshanteringen kan bidra till att minska uppkomsten av marint skräp samt sätta upp målsättningen för ett sådant arbete. Exempel på aktiviteter som lyftes var rensningen av stränder längs med Farstaviken som sker kontinuerligt varje år. Dessutom testar kommunen olika sopkärl för att minska spridningen av skräp.

Översyn av sopmajor i skärgården (plats för torrtoalett och avfall) kring placering och status har skett under 2022. En strategisk plan kommer tas fram under 2023. Den uppmuntrar att antingen ta hem skräpet, lämna det i hemma-hamnen eller i använda soptunnor på kärnöarna.

Under 2023 planeras flera aktiviteter och åtgärder som ska gynna måluppfyllelsen, bland annat inom ramen för kommunens vattenplan som är under framtagande.

Lär dig mer om skräp och våra sjöar och hav.

Skräpfakta

Vision 2030

Miljöbokslutet är strukturerat utifrån Värmdös framtidsvision – Vision 2030 som handlar om kommunens vision om ett framtida socialt-, miljömässigt- och ekonomiskt hållbart Värmdö 2030.

Visionen om ett ekologiskt hållbart Värmdö består av Värmdös sex lokala miljömål sammanfattade som två mål:

1. "En god miljö med begränsad klimatpåverkan” och

2. ”Ett hållbart resursutnyttjande där växt- och djurlivet på land och i vatten är i balans”.

Miljöbokslut för 2022

Den sammanfattade bilden av vårt senaste miljöbokslut visar att kommunens miljö- och klimatarbete löpte på i stort enligt plan under 2022. Många åtgärder har gett god effekt. Men det finns också utmaningar.

Exempel på åtgärder med positiv utveckling:

 • Växthusgasutsläppen från kommunens fordons- och maskinpark har minskat tack vare ökad användning av biodiesel i stället för diesel.
 • Andelen miljöfordon i kommunens fordonsflotta har ökat till 17 procent.
 • Laddinfrastrukturen har fortsatt byggas ut i hög takt. Total lät kommunen installera 72 laddstolpar under 2022.
 • Energiförbrukningen per kvadratmeter inom kommunens fastigheter samt inom Värmdö Bostäders bestånd fortsatte att minska.
 • Kommunens inventering av samtliga enskilda avloppssystem på fastlandet, totalt cirka 14 500 fastigheter, kunde slutföras enligt plan under 2022.
 • Miljöövervakningen inom vattenområdet har återupptagits, det vill säga provtagning av vatten. Det är avgörande för att kunna följa upp effekterna av de vattenförbättrande åtgärder som vidtas.
 • Flera initiativ har tagits för att restaurera och återställa våtmarker i kommunen samt att skydda natur och ekosystem, bland annat genom naturreservatsbildning där fyra nya naturreservat är under arbete.

Exempel på utmaningar:

 • Utsläppen från båttaxi ökade betydligt under 2022 till cirka 258 ton CO2e och börjar närma sig nivån på utsläppen från hela kommunens fordons- och maskinpark.
 • Det bedöms svårt för kommunen att uppnå de lagstadgade miljökvalitetsnormerna för 100 procent god ekologisk och 100 procent kemisk kvalitet för ytvatten till 2027. Nuläget är att endast 6 procent av kommunens ytvatten når god ekologisk status medan 0 procent når god kemisk status.
 • Trots att åtgärder vidtas, som att kommunen håller på att utarbeta en vattenplan, tar det lång tid att uppnå en förbättrad vattenkvalitet i kommunens sjöar, vattendrag och kustvatten.
 • Regeringens nedskärningar av naturvårdsbudgeten under 2023 påverkar sannolikt kommunens möjlighet att söka bidrag för lokala åtgärder, i synnerhet LONA (lokala naturvårdssatsningen). Den externa finansieringen utgör i dagsläget en avsevärd del av kommunens totala finansiering inom vatten- och naturvård.

Här nedan kan du läsa miljöbokslutet för 2022 i sin helhet.

Miljöbokslut 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här nedan kan du läsa Miljö- och klimatplanen.

Miljö- och klimatplan 2020-2030 , 2 MB.Miljö- och klimatplan Sammanfattning , 4.4 MB.

Miljöbokslut

Här hittar du kommunens miljöbokslut från tidigare år.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljöbokslut 2019.pdf , 3.8 MB. 3.8 MB 2020-10-07 10.53
Miljöbokslut 2020.pdf , 1.3 MB. 1.3 MB 2021-08-19 11.17
Miljöbokslut 2021.pdf , 2.4 MB. 2.4 MB 2023-05-03 14.09
Miljöbokslut 2022.pdf , 1.4 MB. 1.4 MB 2023-04-24 14.30