Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Stavsnäs

Värmdö kommun har påbörjat arbetet med att förse Gammelbodavägen och Klobbvägen i Stavsnäs med kommunalt vatten och avlopp (VA).

Översiktsbild Stavsnäs

Information till fastighetsägare

Här finns gemensam information som kan vara bra att känna till för fastighetsägare i Värmdö kommun som ska få kommunalt vatten och avlopp utbyggt i sitt område.

Informationsbroschyr

Kommunen har tagit fram en informationsbroschyr med information om vad som händer när det är dags för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Broschyr PFO - Utbyggnad

Information

Till grund för detta ligger ett politiskt beslut taget i samhällsplaneringsnämnden den 20 maj 2014. Tack vare den nya vattenledningen mellan Strömma och Stavsnäs som blev klar 2014 finns nu möjligheten att kunna ansluta fler fastigheter. Fastigheter på Klobbvägen som är utpekade i beslutet har under hösten 2015 fått informationsbrev om detta.

Det politiska beslutet föregicks av en utredning där man tittade på ett stort antal områden på Djurö och i Stavsnäs. Områdena i Stavsnäs som prioriterades i det politiska beslutet är följande: Klobbvägen, Elgars väg och Gammelbodavägen.

Verksamhetsområdet för kommunalt VA redovisas med svart skraffering.

Fastigheterna som ingår i beslutet redovisas med röd skraffering.

Klobbvägen

Bild Klobbvägen Stavsnäs

Aktuell information

2020-03-06

Planerad start för VA-utbyggnaden är augusti 2020. Entreprenör är Frentab Entreprenad och söner AB. Under våren 2020 kommer förbindelsepunktskartor att skickas ut till fastighetsägarna.

Gammelbodavägen

Kartbild Gammelbodavägen

Aktuell information

2020-03-06

Ett informationsmöte med Värmdö kommun och boende har hållits. Entreprenör för VA-utbyggnaden är Frentab entreprenad och söner AB som kommer påbörja mindre förberedande arbeten under sommaren 2020. Byggstart planeras till augusti 2020.

Elgars väg

Kartbild Elgars väg

Aktuell information

2020-03-06

Tidplan för utbyggnaden av kommunalt VA på Elgars väg saknas för tillfället. Utbyggnaden kommer tidigast att påbörjas efter VA-utbyggnaden på Gammelbodavägen och Klobbvägen färdigställts. När tidpunkten för utbyggnad av kommunalt VA närmar sig kommer kommunen löpande att lägga ut information på denna webbsida.

Kontakta handläggare

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledare Niclas Fjellner Eriksson via mejl niclas.fjellner@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.