Talande webbLyssna

Aktuell driftinformation

Här hittar du aktuell driftinformation kring vatten och avlopp, både planerade och akuta störningar samt trafikstörningar, problem med avfallstömning och andra aktuella driftstörningar i Värmdö kommun.

För ytterligare information eller vid frågor är du välkommen att kontakta oss på 08-570 470 00.

Bräddning, 191129

Pumpstation Haghulta
Tid: 00:40-01.00
Orsak: Tekniskt fel

Pumpstation Mörtnäs
Tid: 01:30-12:00
Orsak: Höga flöden av regn och dagvatten

Pumpstation Ingarö strand
Tid: 08:30-21:30
Orsak: Höga flöden av regn och dagvatten

Vattnet tillbaka i Porslinskvarteret (2019-11-26)

En tidigare vattenläcka i porslinskvarteret har nu åtgärdats. Brunt vatten kan förekomma i kranen efter att vattnet släppts på igen. Det är inte farligt att dricka, men kan missfärga tvätt. Spola i kranen tills vattnet blir klart igen.

Trasig belysning hundrastgården i Brunn, Ingarö

Belysningen på hundrastgården i Brunn, Ingarö är trasig. Felanmälning är gjord och kommunen arbetar med att laga belysningen.

Gångbron i Mölnvik rivs

Gångbron vid dammen i Mölnvik kommer under december månad att rivas och den kommer inte att kunna ersättas med ny gångbro/konstruktion. Detta på grund av att markförhållanden som i området är så pass dåliga att vi har svårt att finna en alternativ lösning i form av bro. Vi är väl medvetna att detta kommer medföra en förändring för de som nyttjat detta stråk men vi ska försöka se hur vi kan tillmötesgå det behov som finns med alternativa lösningar. Vi kommer primärt under 2020 utreda möjligheterna för ett övergångställe i den östra ändan av gångbron samt se över möjligheterna till en naturstig på den södra sidan av dammen.

Se rödmarkering på karta (pdf)

Byte av brunnar på Skärgårdsvägen vid Gustavsbergs centrum v 47

Det kommer att bli begränsad framkomlighet i detta område då vi ska byta några brunnar. Det kommer inte att bli några större störningar.

Arbetet kommer pågå under vecka 47 med start imorgon tisdag 19/11. Även kvälls-/nattjobb kan förekomma.

Se här vilket område det handlar om

Renovering av avloppsnät 17/11-20/11

Renovering av befintligt avloppsnät kommer att pågå från och med söndag 17/11 till och med onsdag 20/11. Det ska inte beröra någon kund mer än att man kommer att se lastbilar och personal på plats.

Se här vilket område det handlar om

Information från entreprenör

Avstängning Gamla Skärgårdsvägen (vid kyrkan)

Gamla Skärgårdsvägen i Gustavsbergs kommer att stängas av, halva vägen i taget. Avstängningen gäller tisdag 12/11 mellan kl. 10:00-15:00. Avstängningen sker vid Eken som står mitt i Gamla skärgårdsvägen nedanför kyrkan, se kartbild nedan.

onsdag 13/11 kommer vi att bara skärma av runt själva Eken så det kommer att vara hinder på vägen men inget hinder för trafiken.

Trafiken kommer att ledas om med hjälp av trafikvakter. Vi ska göra en inokulering av mycel för att hjälpa Eken att leva på denna utsatta plats.

Se området på kartbild

Arbete pågår vecka 46-47 på Skeviksvägen

Arbete pågår med dagvatten på en sträcka av Skeviksvägen i Gustavsberg, se kartbild nedan. Arbetet kommer att pågå under vecka 46 och 47. Det kommer att vara begränsad framkomlighet under tiden.

Se område på kartbild

Ny gång- och cykelväg

Ny gång- och cykelväg kommer att anläggas på den norra sidan av Leveransvägen fram till bussdepån och ny kantsten ska sättas på den södra sidan. Arbetet kommer påbörjas under vecka 45 och målsättningen är att markarbeten ska vara färdigställda i slutet av december. Slutgiltigt beläggningsarbete sker till våren.

Översikt arbete gc-väg Leveransvägen (pdf)

Renovering av cirkulationsplatser

Renovering av cirkulationsplatserna kommer ske längs med Gustavsbergsvägen vid Värmdö marknad. Arbetet kommer starta under vecka 45 och kommer pågå under november och december månad.

Plantering vid cirkularitionsplatserna kommer att ske under våren 2020.

Till översikt cirkulationer (pdf)


Senast publicerad: 2019-12-02

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation