Talande webbLyssna

El- och magnetfält

Elektriska fält uppstår när det finns en spänningsskillnad mellan två föremål. Även apparater som är avslagna kan ge upphov till ett elektriskt fält. Det är relativt enkelt att minska förekomsten av dessa fält, till exempel genom att använda skärmade kablar. 

Magnetiska fält uppstår först då det går en ström genom en ledning eller utrustning. De magnetiska fälten är betydligt svårare att avskärma än de elektriska fälten eftersom de tränger igenom både tjocka betongväggar och stål.

Magnetfält och elektriska fält finns runt alla elektriska apparater och ledningar. Magnetfält från kraftledningar och radiovågor från mobiltelefoner är exempel på elektromagnetiska fält. 

Både för elektriska och magnetiska fält gäller att styrkan som en människa utsätts för avtar med avståndet till installationen och utrustningen.

Elöverkänslighet

Många människor upplever i dag att de får symtom på grund av elektriska och magnetiska fält. Hur många som lider av dessa problem är dock oklart liksom hur orsakssambanden ser ut.

Vid exponering för låga nivåer av elektromagnetiska fält, under myndigheternas referensvärden, finns inga säkerställda hälsorisker. Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten har dock gemensamt formulerat en försiktighetsprincip när det gäller lågfrekventa elektriska och magnetiska fält, eftersom studier har visat på en viss ökning av leukemi vid långvarig exponering hos befolkningsgrupper som exponeras för magnetiska fält. Försiktighetsprincipen stöds av Världshälsoorganisationen, WHO, och innebär att risker för människors hälsa ska undvikas så långt som det kan anses ekonomiskt rimligt.

Strålsäkerhetsmyndigheten, telefon 08-799 40 00

Arbetsmiljöverket, telefon 010-730 90 00


Senast publicerad: 2019-02-25

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation