Tyck till
Talande webbLyssna

Hav i balans, levande kust och skärgård och ingen övergödning

Hav i balans

Värmdö kommun ska verka för att det hav som omgärdar oss ska vara i balans.

Det innebär att det ska ha en långsiktig hållbar produktionsförmåga
och att den biologiska mångfalden ska bevaras. Det kräver en medveten
planering, skydd av viktiga miljöer längs kusterna och i vattenmiljöerna
samt en fortsatt utbyggnad av det kommunala vatten- och
spillvattensnätet.

Tillsyn och information kring enskilda avloppslösningar ska bidra till kretsloppsanpassade lösningar och latrin ska i första hand transporteras till reningsverk. Dessa åtgärder ska bidra till att minska övergödningen av Östersjön.

Vår kust och skärgård ska fortsatt hållas tillgänglig. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas.

 

Senast publicerad: 2018-01-17

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation