Tyck till
Talande webbLyssna

Planarbete

Skärgårdsbild på skog och hav

En viktig uppgift för kommunen är att i planer visa hur samhället ska utvecklas. För kommuner innebär det att planera och besluta hur olika områden ska användas och utformas.

Det finns olika typer av planer - översiktsplan, fördjupad översiktsplan, detaljplaner och områdesbestämmelser. Översiktsplanen är det strategiskt viktiga och långsiktigt styrande dokumentet och detaljplan och områdesbestämmelser det formellt bindande dokumentet. Kommunen har ensam beslutanderätt i planeringsfrågor, planmonopol.

Planarbetet regleras i plan- och bygglagen (PBL)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Miljöbalkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lagändringar 1 och 2 januari 2015

Den 1 och 2 januari 2015 träder ändringar i plan- och bygglagen, PBL, plan- och byggförordningen (PBF) och i miljöbalken (MB), i kraft. Dessutom införs en ny lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar.

Läs mer på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om planprocessen under Pågående detaljplanering

Vad är en detaljplan?

Detaljplanen reglerar hur och var staden får bebyggas, hur vägar och parker ska anläggas och så vidare. Den gällande detaljplanen styr om bygglov beviljas eller inte.

Vad menas med pågående detaljplanering?

Under planarbetet tas nya detaljplaner fram, det vill säga man prövar om ett förslag till markanvändning är lämpligt med utgångspunkt i plan- och bygglagen (PBL). Detta sker till exempel under det att större bebyggelse eller ombyggnad planeras.

Plansystemet enligt plan- och bygglagen (PBL)

Plansystemet enligt PBL - grafik

Så överklagas en detaljplan

Beslutet att anta en detaljplan får överklagas hos mark- och miljödomstolen.

  • Överklagandet ska sändas till den instans i kommunen som har tagit beslutet.
  • Det ska vara kommunen tillhanda inom tre veckor från den dag då ett justerat protokoll med antagandebeslutet har satts upp på kommunens anslagstavla.

Kommunen prövar om överklagandet skett inom föreskriven tid. I så fall överlämnas ärendet till mark- och miljödomstolen för prövning. Observera att det endast är de som senast under utställningstiden framfört skriftliga invändningar mot planförslaget eller de som fått besvärshänvisning som har rätt att överklaga.

I överklagandet ska minst anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring av beslutet som begärs samt vara undertecknat. Skrivelsen bör  även innehålla synpunkter på själva sakfrågan samt den klagandes adress.

Senast publicerad: 2019-11-20