Talande webbLyssna

Gustavsberg 1:188

Planområdet är markerat med vit linje med ortofotot.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för två fastigheter för småindustri i Ekobackens norra del.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - Granskning

Granskning

Arbetet befinner sig nu i ett så kallat granskningsskede som äger rum mellan 2019-09-16 – 2019-10-08.

Ett antagande av detaljplanen beräknas Q1 2020.

Under granskning skickas information om detaljplanen ut för synpunkter till fastighetsägare inom området samt till angränsande till planområdet. Information skickas även till länsstyrelsen och andra myndigheter, kommunen, organisationer och föreningar.

Planhandlingarna finns att ta del av:

  1. På servicecenter i kommunhuset där blädderexemplar av alla handlingar och bilagor finns samt karta i fullskala.
    Adress: Skogsbovägen 9–11 i Gustavsberg.
    Öppet: måndag-onsdag kl. 08:00–17:00, torsdag kl. 08:00–19:00 och fredag kl. 08:00–17:00.
  2. Här på projektets sida: varmdo.se/gustavsberg1-188länk till annan webbplats

Skriftliga yttranden ska vara kommunen tillhanda senast 2019-09-16.

För att lämna ditt yttrande välj endast ett av dessa alternativ.

  1. Via e-tjänst: Klicka på länken i högerspalten
  2. Via e-post till varmdo.kommun@varmdo.se
  3. Med brev till Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg.

Kom ihåg att uppge namn, eventuell fastighetsbeteckning och diarienumret 2017KS/0812. Varje skrivelse diarieförs hos kommunen och är en offentlig handling.

Om flera personer delar samma åsikter kan man skriva ett gemensamt brev. Kom ihåg att uppge allas namn och fastighetsbeteckningar samt diarienumret.

De sakägare som senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter som inte kunnat tillgodoses har möjlighet att senare överklaga detaljplanens antagandebeslut.

Planhandlingar

Gustavsberg 1:188

Bakgrund

Delägare till fastigheten Gustavsberg 1:188, tillika ägare av Gustavsbergs glasmästeri, inkom med ansökan om planbesked i syfte att nyttja delar av fastigheten för småindustri. Planområdets avgränsning kan komma att justeras under planprocessen.

Pågående verksamhet på Kråkberget, Gustavsbergs glasmästeri, behöver flytta från nuvarande plats då Kråkberget planeras detaljplaneläggas för bostadsändamål. Glasmästeriet föreslås därmed hitta en ny lokalisering inom kommunen.

På aktuell fastighet finns Gustavsbergs ridskola med stall, ridhus och hästhagar. Den del vilken detaljplanen berör avser enbart hästhagar.

Kontakta handläggare

Vid frågor kontakta projektledare Julia Karlsson via mejl till julia.karlsson@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.


Senast publicerad: 2019-09-16

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation