Lokaler och mark

Kommunen annonserar mark och fastigheter som är tillgängliga för att arrendera eller är till försäljning på Objektvision.

Kommunen använder Objektvision för att annonsera mark och fastigheter som kan arrenderas eller köpas. Objektvision används också av andra mark- och fastighetsägare, och ger dig därför en samlad bild av mark och fastigheter som är tillgängliga i Värmdö.

På Objektvision kan du registrera dig och få e-post när mark eller fastighet som motsvarar dina önskemål annonseras.

Nedan ser du ett "webbfönster" in mot Objektvision.

Intresseanmälan för att arrendera alternativt köpa kommunal mark

Vi samlar in företagets namn och e-post för att kunna skicka ut information till dig när kommunen har mark att arrendera ut- alternativt när mark ska försäljas för näringsverksamhet. Informationen kommer inte användas i andra sammanhang. Om uppgifterna inte kommer att bli allmänna handlingar så gallras dom när vi använt klart dom enligt syftet. Om uppgifterna däremot blir allmänna handlingar så gallras dom enligt kommunens dokumenthanteringsplan. Vår lagliga grund är uppgifter av allmänt intresse.

Läs mer om hur dina uppgifter används här!Vilka intresseområden vill du ha information om?
Intresse av arrende
Intresse av arrende

Intresse av köp
Intresse av köp

Objektvision

Markanvisning

Genom beslut om markanvisning ger kommunen mark till en byggherre inför planering av ny bebyggelse. Den byggherre som får en markanvisning har under en viss tid och under vissa villkor rätt att ensam förhandla med kommunen om ny exploatering av marken. Markanvisningsbeslut kan fattas både före och efter detaljplanens fastställande.

Värmdö kommun annonserar aktuella markanvisningstävlingar i lokalpressen, på den här sidan samt på sidan Markanvisningar, se länk nedan

Markanvisningar