Marklov

För att ändra markens höjdläge behöver du i vissa fall ansökan om marklov.

Områden med detaljplan

Inom områden med detaljplan krävs, med vissa undantag, marklov för schaktningar eller fyllningar som avsevärt ändrar markens höjdläge. Detta gäller både för tomter och för allmänna platser.

En riktlinje för en avsevärd ändring är när markens höjdläge ändras mer än 0,5 meter.

Om ett visst höjdläge för markytan är bestämt i detaljplanen, krävs det inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivån.

Det krävs marklov för trädfällning om detaljplanen anger det.

Områden utanför detaljplan

Det krävs marklov för schaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering i ett område utanför detaljplan om:

  • åtgärden ska genomföras i ett område som är avsett för bebyggelse eller i närheten av en befintlig eller planerad anläggning för totalförsvaret, statlig flygplats, annan flygplats för allmänt bruk, kärnreaktor, annan kärnenergianläggning eller annan anläggning som kräver ett skydds- eller säkerhetsområde
  • kommunen i områdesbestämmelser har bestämt att det krävs sådant marklov i området.

Andra tillstånd som kan krävas

Om åtgärden utförs inom strandskyddat område kan det krävas strandskyddsdispens.

Det kan krävas tillstånd från länsstyrelsen.

Om du ska utföra sprängningsarbeten kan du behöva tillstånd från Polismyndigheten.