Bekämpnings­medel

Innan du får använda bekämpningsmedel i yrkesmässig verksamhet måste du kontakta kommunen. I vissa fall räcker det att du gör en anmälan. I andra fall behöver du ansöka om tillstånd. Vissa bekämpningsmedel får du inte använda innan du har gått en kurs och fått behörighet.

Tillstånd

Du behöver tillstånd eller dispens från kommunen för att få använda bekämpningsmedel inom dessa områden:

 • på tomtmark för en- eller flerfamiljshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö
 • på gårdar till förskolor och skolor
 • på lekplatser, i parker och träd-
  gårdar som allmänheten har tillträde
  till
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • vid planerings- och anläggningsarbeten
 • på vägområden, grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • på ytor av asfalt, betong eller annan hårdgjord yta
 • på ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller bete
 • inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt
 • på växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande lokaler

Anmälan

Följande användningsområden kräver att du gör en anmälan till kommunen, men du behöver inte ansöka om tillstånd:

 • bekämpa spridning av invasiva främmande arter på vägområden
 • på banvallar
 • inom områden som inte omfattas av krav på tillstånd, men som har en sammanhängande area större än 1 000 m² där allmänheten får färdas fritt

Bekämpningsmedel som kräver behörighet

Kemikalieinspektionen delar in bekämpningsmedel i olika klasser. Bekämpningsmedel som ingår i klass 1 och 2 kräver behörighet, medel som ingår i klass 3 får användas av vem som helst.

För att bli behörig behöver du gå en utbildning hos Jordbruksverket. Efter utbildningen får du ett utbildningsbevis och kan ansöka om användningstillstånd. Hos Jordbruksverket kan du läsa mer och anmäla dig till utbildning.

Länk till Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgift för handläggning

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av anmälan/ansökan och tillsyn. På länken Taxor och avgifter kan du läsa mer om kommunens avgifter (länk nedan).

Relaterad information