Förorenade områden

Ett förorenat område är en plats eller byggnad där halten av något miljöfarligt ämne är så hög att det kan innebära en risk för miljön eller människors hälsa. Om du stöter på misstänkta föroreningar vid till exempel grävning eller byggarbeten ska du kontakta kommunens bygg- och miljöavdelning.

Kontakta kommunen om du misstänker förorening

Om du som entreprenör, fastighetsägare eller ansvarig för en verksamhet hittar eller får kännedom om en misstänkt förorening är du skyldig att genast informera kommunens bygg- och miljöavdelning om det. Om arbete pågår på platsen måste du omedelbart stoppa det.

Du ska också informera kommunen om du upptäcker föroreningar inför ett projekt. Kontakta bygg- och miljöavdelningen, eller skicka in blanketten underrättelse om förorening/miljöskada. Om föroreningen riskerar att sprida sig ska du också kontakta räddningstjänsten.

Underrättelse om förorening/miljöskada , 68.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Sanering av förorenat område

Beroende på vad marken eller byggnaden används till eller vilken framtida användning området kan tänkas få varierar de krav som ställs på saneringen. Sanering av ett förorenat område ska anmälas till kommunen, minst sex veckor innan du påbörjar saneringen.

Efterbehandling förorenad mark , 225.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Efterbehandling förorenad byggnad , 170.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Vid akuta situationer ska skador och risker undanröjas. Händelserna ska genast anmälas till bygg- och miljöavdelningen.

Efterbehandling akuta saneringsåtgärder , 145.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Föroreningar i centrala Gustavsberg

I samband med utbyggnaden av Gustavsberg har kommunen gjort miljötekniska undersökningar i området. I området har föroreningar av till exempel bly och zink upptäckts. De härstammar i de flesta fall från porslins- och glasavfall.

För att hjälpa entreprenörer och byggherrar som ska genomföra projekt i området har en särskild handbok för schakt i misstänkt förorenad mark i Gustavsberg tagits fram.

Handbok för schakt i förorenad mark , 4.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Rapport markföroreningar i Gustavsberg , 8.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Relaterad information