Tyck till
Talande webbLyssna

Värmdös medborgarpanel

Värmdös medborgarpanel är en webbaserade panel bestående av värmdöbor som regelbundet får svara på frågor om kommunens utveckling och verksamhet.

En ny kanal för inflytande

Panelen startade under våren 2018 och består av 1065 värmdöbor. Deltagare i panelen får regelbundet svara på frågor som rör kommunens utveckling och verksamhet.

Syftet med panelen är att öka medborgarnas möjlighet till inflytande i kommunens beslutfattningsprocess samt att bredda underlag inför politiska beslut. Genom panelen kan kommunen stämma av vad medborgarna tycker i viktiga frågor som rör kommunen och dess verksamhet innan beslut i frågorna tas.

Urval till panelen

Panelen består av en fast grupp medborgare som är slumpvist utvalda. Under våren 2018 gick en förfrågan ut till 10 000 värmdöbor vilket resulterade i dagens panel på 1065 medlemmar. 

Det slumpvisa urvalet baserades på faktorer så som ålder, kön och boendeort med syftet att skapa en panel som är så representativ för Värmdös befolkning som möjligt. Kommunens politiker har i möjligast mån tagits bort från urvalet då panelen ska vara en kanal mellan politiker och medborgare.

Enkätomgångar

Den första frågeomgången genomförs under våren 2018 på temat trygghet.

Under våren 2019 genomfördes enkätomgång nummer två. Denna gång ställdes frågor kring kollektivtrafik, klimat och energi samt kommunikation vid väderrelaterade störningar och eldningsförbud.

Resultat från genomförda enkäter finns att ladda ner under rubriken Dokument i högerspalten. Svaren är anonyma och presenteras sammanställda.

Ansvar

Kommunstyrelsen är ansvarig för panelen och kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar vilka frågor som ska ställas till panelen. Alla nämnder har dock möjlighet att ställa frågor till panelen. Även frågor från förvaltningen kan förekomma.

Kontakt

Har du frågor om medborgarpanelen är du välkommen att kontakta oss på 08-570 470 00 eller varmdo.kommun@varmdo.se


Senast publicerad: 2019-06-24

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation