Senaste nytt från kommunstyrelsen 

Här kan du läsa om några av de senaste beslut som fattats av Värmdös kommunstyrelse.

Från mötet 15 april 2020

Försäljning av gamla hushållsporslinsfabriken

Den gamla hushållsporslinsfabriken i Gustavsbergs hamn föreslås att säljas till en privat aktör. Genom att sälja fastigheten samtidigt som en förhyrning av delar av fastigheten villkoras, så bibehålls den ursprungliga intentionen om att skapa ett kultur- och upplevelsecentrum. På så sätt kan utvecklingen av fastigheten ske på ett sådant sätt att riksintresset för kultur långsiktigt värnas.

De ursprungliga förutsättningarna har också förändrats till följd av att Gustavsbergs Porslinsmuseum inte längre är tänkt som framtida hyresgäst av fastigheten. Museet har renoverats och övergått i Nationalmuseums regi.

En undersökning visar att det finns flertalet fastighetsutvecklare på marknaden som har finansiell och teknisk kapacitet samt intresse att förvärva och utveckla fastigheten i önskvärd inriktning i samarbete med kommunen. Genom en försäljning så säkerställs att Värmdö kommun inte behöver stå för renoveringskostnaden av renoveringen eller agera hyresvärd på en kommersiell marknad.

Blockförhyrningsavtal med Eknö Hemman upphör

Värmdö kommun och Eknö Hemman är överens om att avsluta det avtal som finns om blockförhyrning av lägenheter i Sandhamn. Samtidigt som det kommunala uppdraget i förhållande till en enskild aktör tydliggörs, så kvarstår den gemensamma visionen om ett levande skärgårdssamhälle.

Avtalet har inneburit en avvikelse från övrig uthyrningsverksamhet i kommunen, eftersom de 21 lägenheterna på Sandhamn är de enda bostadslägenheter som hanteras inom den kommunala förvaltningen. En så pass begränsad verksamhet minskar möjligheten att upprätthålla kompetens, strukturer och processer och ger ökad risk för en ineffektivitet.

Genom att avtalet avslutas så upphör Värmdö kommun att vara hyresgäst till samfällighetsföreningen Eknö Hemman i Sandhamn. Det ursprungliga syftet med avtalet var att säkerställa att bostadslägenheterna skulle upplåtas på ett sådant sätt att de bidrog till parternas gemensamma vision om ett levande skärgårdssamhälle och att den gemensamma visionen om ett levande samhälle i skärgården kvarstår.

Avtalet upphör gälla den 30 september 2020.

Infartsparkering vid Näsudden ersätter Pilhamn

2005 tecknade Värmdö kommun och AB Storstockholms Lokaltrafik, numera Region Stockholm Trafikförvaltningen, ett avtal om en infartsparkering vid Pilhamn på Ingarö. Trafikförvaltningen är därför överens med kommunen om att infartsparkeringen i Pilhamn kan ersättas med en parkering vid Näsuddsvägen för återstoden av avtalsperioden. På så sätt blir kommunen heller inte återbetalningsskyldig för det bidrag som Region Stockholm gett.

Det passerar inte lika många busslinjer förbi hållplatsen vid infartsparkering på Näsuddsvägen. Bedömningen är att avståndet till Brunns centrum där alla busslinjer avgår mot Gustavsberg och Slussen är acceptabelt. Inom ramen för det arbete som pågår med nya infartsparkeringar i Värmdö, kan kommunen utreda möjligheten att bygga en infartsparkering i närområdet vid Ingarö kyrka som ett ytterligare komplement.

Positivt bokslut men osäker framtid

Värmdö kommun redovisar ett resultat på 94,1 mnkr för 2019. Resultatet efter jämförelsestörande poster är 36,0 mnkr. Det är 6,2 mnkr bättre än budgeterat och innebär att Värmdö kommun når upp till balanskravet. Trots ett bra resultat så visar prognoser på kärva ekonomiska förutsättningar med ökade demografiska krav, både för Värmdö kommun och för kommunsektorn som helhet.

De ökade demografiska kraven i kombination med ett i framtiden minskat skatteunderlag, leder till ett ökande gap mellan kommunsektorns kostnader och intäkter. Utöver detta råder för tillfället mycket stor osäkerhet kring de ekonomiska effekterna av Coronavirusets spridning.

Vi på Värmdö-festivalen flyttas fram

Festivalen Vi på Värmdö med tillhörande stipendieutdelningar och medborgarceremoni

kommer att flyttas fram till tidigast september 2020. Beslutet är taget utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning och förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer.