Talande webbLyssna

Förskolechef

Lotta Österman Eriksson

Beskriv ditt nuvarande uppdrag i Värmdö kommun.

Jag arbetar sedan augusti 2014 som förskolechef på Blåsippan, Labyrinten och Värmdöviks förskolor och driver dessa som en ”samverkansenhet”.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är mötet med människor. Jag lär mig dagligen så oerhört mycket i mötet med kollegor, vårdnadshavare och barn. Att få vara del av all den utveckling vi tillsammans åstadkommer är en ynnest som är få förunnat, jag är otroligt stolt över arbetet som pågår på mina förskolor.

Vilka är dina utmaningar?

Förskolans verksamhet bygger på demokrati och på människans värde och subjektivitet, alla människor blir till i förhållande till sin omgivning. Vi lyfter fram vikten och förmånen av att få befinna sig i en lärandemiljö tillsammans med andra. Att få pedagogerna att möta alla barn som likvärdiga och rika är en utmaning för mig som förskolechef. Att utveckla vårt kollektiva/likvärdiga lärande där alla är del av ett sammanhang som är i utveckling!

Vad driver dig som person?

En inre övertygelse om att allt är möjligt!

Beskriv ditt ledarskap samt de värderingar som du bygger det på.

Jag vill i min roll verka för ett tydligt ledarskap som gör det möjligt för mina medarbetare att utföra sitt arbete och själva ta ansvar för sin personliga utveckling och kompetens.

Att fungera som pedagogisk ledare ser jag som min viktigaste uppgift. Det är mitt ansvar att samordna det pedagogiska arbetet på förskolorna, att verksamheten inriktas mot de nationella målen samt att förskolans måluppfyllelse följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen.

Viktigast av allt, mitt dagliga arbete skall alltid vara inriktat mot att alla barn erbjuds en trygg omsorg samt att verksamheten skall stimulera till utveckling och lärande.

Min intention är att på mina förskolor ska varje barn och även varje medarbetare ges möjlighet till utveckling och lärande samt få väl anpassade utmaningar. Jag vill skapa en kultur där man som pedagog känner att det finns möjlighet att utmanas i sin vardag.

Berätta om något som du har åstadkommit och som du är extra stolt över.

Arbete är påbörjat med att skapa en kultur där man som pedagog känner att det finns möjlighet att utmanas i sin vardag. Detta praktiserar jag genom att ge pedagoger med spetskompetenser som t.ex. värdegrund och likabehandling, pedagogisk dokumentation mm. möjlighet att leda verksamhetsträffar på enheten. Pedagogerna håller då i en föreläsningsdel samt leder praktiskt arbete och övningar. Jag har vid dessa tillfällen upplevt ett ökat engagemang hos medarbetarna. Pedagogerna som leder blir lyfta i att de fått förtroende och för att de vågar utmana sig själva och de övriga pedagogerna lyfts i att de utforskar och lär tillsammans. Jag har nu utvecklat detta till ett återkommande inslag genom att slå ihop förskolornas arbetsplatsträffar till ett gemensamt möte. Varje APT har ett tema som ingår i våra pågående processer: Det systematiska kvalitetsarbetet/pedagogisk dokumentation, IKT, Likabehandling utifrån våra planer mot diskriminering och kränkande behandling.

Varför valde du Värmdö kommun?

Det är något speciellt med Värmdö ;-)

Våra förskolor, skolor karaktäriseras av ett professionellt utförande med engagemang och lyhördhet!

Beskriv Värmdö som arbetsgivare med tre ord?

FOKUS PÅ UTVECKLING!

 

Senast publicerad: 2016-05-20

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation