Coronaviruset - lägesbilden i Värmdö

Med anledningen av covid-19 har Värmdö kommun sammanställt denna informationssida om det aktuella läget hos oss och om det fortsatta arbetet med att förhindra smittspridning. Vi kommer att uppdatera sidan med ny information så snart lägesbilden förändras. Du kan alltid nå den snabbt via adressen www.varmdo.se/corona

Det här gör Värmdö kommun just nu

Inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen arbetar vi kontinuerligt tillsammans med länets kommuner, myndigheter och räddningstjänst. Vi följer därmed de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm ger. Vårt gemensamma fokus är att säkerställa att korrekt information sänds ut och att våra medborgare och medarbetare ska veta vart de kan vända sig.

Förvaltningens planering

Förvaltningen koordinerar sina beslut dagligen genom en krisledningsgrupp. Representanter ur kommunledning och nyckelpersoner, såsom exempelvis säkerhetschef, och administrativt stöd ingår i gruppen som leds av kommundirektören.

Säkerhetschefen samordnar på uppdrag av kommundirektören en arbetsgrupp som hanterar nya direktiv, information och aktiviteter kopplat till Coronavirus.

Kommundirektören står i tät och kontinuerlig kontakt med kommunstyrelsens ordförande och informerar också hela kommunstyrelsen om utvecklingen. Den information som ges kommunstyrelsen förmedlas även till våra fackliga företrädare inom central samverkan samt till våra bolags VD:ar.

Samtliga verksamheter i Värmdö kommun har klassats på en femgradig skala (5 högst, 1 lägst) och fokus ligger nu på att långsiktigt klara av att upprätthålla verksamhet inom de med samhällsviktig funktion.

Det innebär till exempel att se till att kommunala verksamheter inom vård och omsorg, exempelvis särskilda boenden för äldre, hemtjänst, LSS-boenden, samt skola och barnomsorg fungerar. Särskilt prioriterat är även att vår försörjning av vatten och renhållning fungerar.

Skolor och förskolor hålls öppna

I dagsläget har regeringen meddelat att någon stängning inte är aktuell baserat på Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 • Förskolor och skolor är fortsatt öppna.
 • Om regeringen beslutar att stänga så ska undervisningen i skolan fortsätta att bedrivas genom distansundervisning.
 • Omsorg i förskola och fritidshem kommer i så fall erbjudas till vissa vårdnadshavare med samhällsviktiga jobb.

Alla ändringar i verksamheten publiceras löpande på vår webbsida och Schoolsoft.

Läs mer om vad som gäller vid en stänging av förskolor och skolor

Om du som vårdnadshavare känner oro för dina barn bör du i första hand kontakta vårdgivare för rådgivning. Läs även mer längre ned på denna sida om andra saker som du själv kan göra.

Skolmatsalar hyrs inte ut

Vi har beslutat att inte ta emot nya bokningar i våra skolmatsalar. Vi väljer att undanta skollokaler för att möta vårdnadshavares oro och därigenom bidra till att vår skolpersonal kan fokusera på sitt kärnuppdrag. Men vi gör det också för att vi vill skydda riskgrupper och minimera risker för ökad smittspridning.

De som har bokningar sedan tidigare kommer att kontaktas för att se om bokningen kan flyttas fram i tiden alternativt genomföras i en annan lokal.

Utökat stöd till näringslivet

Många företag i kommunen har en väldigt tuff period i och med risken för smittspridning av Coronaviruset. Värmdö kommun har därför tagit fram flera olika åtgärder för att stötta det lokala näringslivet.

Mer om det utökade stödet till näringslivet

Distansundervisning på kommunala gymnaieskolor samt Komvux Värmdö

Från och med den 18 mars hanteras all undervisning på de kommunala verksamheterna Värmdö gymnasium, Gustavsbergs gymnasium och Komvux Värmdö via distansundervisning och hemarbete - kommunen följer på så sätt regeringens rekommendationer. Elever informeras av sin skola.

Personalplanering och kontinuitet

Då prognosen är att det kommer bli en högre sjukfrånvaro än normalt, så pågår kontinuerligt arbete kring personalplanering för att säkerställa en kontinuitet i verksamheterna.

Vi vet att våra verksamheter kommer att påverkas framöver, vilket innebär att vissa verksamheter inte kommer att flyta på riktigt på samma sätt som tidigare. Men vi arbetar intensivt för att det ska märkas så lite som möjligt, säger kommundirektör Cecilia Lejon.

För våra verksamheter finns redan sedan tidigare planer för att klara ansträngda förhållanden. Planerna ses nu över för att även anpassas för en längre tidshorisont. Det kan exempelvis komma att innebära att vissa av våra medarbetare får förändrade arbetsuppgifter under en period.

Fördelning av arbetsuppgifter för att långsiktigt upprätthålla samhällsviktig verksamhet

Förvaltningen ansvarar för stöd och service till samtliga medborgare i behov, inte enbart dem vi dagligen hanterar genom våra egna verksamheter. Konkret innebär det att vi, i händelse av att en privat aktör stänger ner, är skyldiga att säkerställa stödet för medborgaren. Exempel på detta som förvaltningen arbetar med just nu är leveranser av mat till äldre inom hemtjänsten och upprätthållande av skola/förskola.

Detta kan komma att innebära att vissa av våra medarbetare får förändrade arbetsuppgifter under en period.

Upprätthållande av den demokratiska processen

Våra nämnder, vår styrelse och vårt kommunfullmäktige är centrala för säkerställande av den demokratiska processen. Förvaltningen ser över möjligheterna för digitala sammanträden i det fall striktare restriktioner kring möten kommer från våra nationella expertmyndigheter. Av den anledning har kommunfullmäktiges ordförande kallat till ett extrainsatt sammanträde den 20 mars.

Tydligare samarbete med regionen gällande öppenvården

Den 14 mars fattades ett nytt inriktningsbeslut gällande smittspårning och provtagning i Region Stockholm. Detta innebär att provtagning sker vid misstänkt smitta för personer som vårdas på sjukhus och personer som bor på särskilda boenden för äldre.

Den nya inriktningen ställer krav på öppenvården att kunna hantera personer med misstänkt smitta såväl som konstaterade fall av covid-19. Det ställer även ett ökat krav på samverkan mellan kommunala och regionala verksamheter.

Vårdgivarguiden om ny inriktninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi värnar om våra äldre och riskgrupper - boenden stängda för allmänna besök

Anhöriga ombeds att inte besöka sina äldre släktingar på våra boenden. Det kan finnas särskilda fall när ett besök är nödvändigt och det avgörs tillsammans med verksamhetsansvarig. Vi stänger även våra träffpunkter eller möten som är inplanerade för äldre (65 år och uppåt).

Gustavsgårdens och Djuröhemmets restauranger har inte öppet för allmänheten.

Äldre och i riskgrupp – råd och tips

Det är just nu många som hör av sig med frågor om hur vi kan bistå äldre personer att handla dagligvaror och om detta är något som hemtjänstpersonal kan vara behjälpliga med. Vi har sammanställt våra svar i en egen artikel - se nedan.

Läs mer om råd och tips till äldre

Vi fortsätter att följa myndigheternas rekommendationer

Värmdö kommun följer inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Om den informationsinriktningen förändras så kommer vi att uppdatera vår information. Vi rekommenderar att följa de olika aktörernas respektive sida för senast uppdaterad information, se länkar nedan.

Smitta eller misstänkt smitta i Värmdö - så agerar vi

Det här kan du själv göra

Alla kan vi hjälpas åt att förhindra smittspridningen i samhället. Nedan listar vi några av de saker du själv kan göra eller tänka på.

Tänk på hygienen - tvätta händerna i 30 sekunder

 • Tvätta händerna ofta och ordentligt med tvål och varmt vatten
 • Hosta och nys i armvecket
 • Undvik att röra vid ögon, näsa och mun

Stanna hemma om du är sjuk

Av omtanke om dig själv och andra, stanna hemma om du är sjuk och har symptom på luftvägsinfektion - det gäller även om symptomen är lindriga. Uppmaningen gäller både i arbetslivet och i privatlivet.

Under tiden du är sjuk ska du undvika att träffa andra personer. Till exempel ska du:

 • inte träffa andra människor än de du redan bor med. Det innebär bland annat att du inte ska gå till skolan, arbetet eller förskolan. Du ska inte heller gå ut för att handla i din butik.
 • inte resa med buss, tåg, tunnelbana eller flyg. 

Om du har haft en förkylning ska du vara hemma minst två dagar extra efter att du har blivit symptomfri. Allt för att undvika att andra människor utsätts för risk att smittas.

Det är särskilt viktigt är att medarbetare som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symptom på luftvägsinfektion.

Läs mer under Allmänna råd nedanför.

Dela endast bekräftad information

Vi på kommunen får frågor om coronaviruset från medborgare som är oroliga för sina barn eller anhöriga. Vi har förståelse för det och ser att den varierande information som ges om coronaviruset kan bidra till oro och öka förvirring om vad som gäller. Inom ramen för Samverkan Stockholmsregionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster arbetar vi tillsammans med länets kommuner, myndigheter och räddningstjänst. Vårt gemensamma fokus är att säkerställa att korrekt information sänds ut och att våra medborgare ska veta vart de kan vända sig.

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

För dig som är vårdnadshavare

Barn och elever kan gå i förskola och skola om de inte har symtom.
Alla som uppvisar något symtom på luftvägsinfektion, har hosta och/eller feber ska stanna hemma tills barnet är symtomfri och ytterligare två dygn därefter. Informera även barnets skola. Se mer allmänna råd här nedanför.

Äldre och i riskgrupp – råd och tips

Läs mer om råd och tips till äldre och riskgrupper

Allmänna råd

 • Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.
 • Den som får feber och hosta ska som vanligt stanna hemma och försöka bli frisk. Känns det svårt att andas eller om man tillhör en riskgrupp, kontakta 1177länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att få råd av erfarna sjuksköterskor om man behöver söka vård samt när och var man ska göra det. Vid livshotande tillstånd ring 112.
 • Om du känner oro eller behöver råd och information: Ring 11313.
 • Om du misstänker att du har blivit smittad. Stanna hemma och undvik att träffa andra personer. Läs mer under rubriken Stanna hemma om du är sjuk, ovan.
 • Du kan själv för att minska risken att bli smittad/smitta andra genom att var noga med handhygienen (använd tvål) och stanna hemma om du är sjuk.
 • Om du planerar att resa behöver du förbereda dig och vara uppdaterad när det gäller det aktuella läget: ta del av UD:s reserådlänk till annan webbplats och följ kontinuerligt Folkhälsomyndighetens informationlänk till annan webbplats.

Hygienråd från 1177länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information


Sjukvårdsupplysning och råd

Fördjupad information om coronaviruset

För fördjupad information om covid-19, frågor och svar och sjukdomsinformation, se Folkhälsomyndighetens webbplats.

Generell uppdatering och lägesbild

För en uppdaterad lägesbild samt för mer information om myndigheterna arbete, se SLLs webbplats.

Utlandsresande och ambassader

För frågor om UD:s konsulära arbete, reseavrådan och kontakt med ambassader, se samlad information på Regeringens webbplats. Se även Krisinformation.se.