PFO B1 Östra Älvsala

Östra Älvsala ligger på den sydöstra delen av Värmdölandet cirka tio kilometer öster om Hemmesta. Området är detaljplanelagt för fritidsändamål.

Kartbild med röd markering över detaljplaneområdet

Klicka på bilden för att förstora den

Status i planarbete

Pil - planprocess - Normalt - Laga kraft

Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige den 2 februari. Planen fick laga kraft den
9 mars 2022.

Planhandlingar PFO B1 Östra Älvsala


Antagandehandlingar


Förnyad granskning

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Uppstart av planarbete

Samtliga fastigheter har enskilda vatten- och avloppsanläggningar.

Bakgrund

Översiktsplanen för 2012–2030 är Bullandö, Älvsala och Fagerdala (inklusive Björkvik) utpekat som ett prioriterat förändringsområden (PFO-område) för perioden 2016–2025. I samband med utbyggnad av sjövattenledningen till Stavsnäs uppkom möjligheten att ha en landningspunkt i det aktuella området vilket innebär en möjlighet att dra in vatten och avlopp tidigare än översiktsplanens tidsplan för området.

Broschyrer om de prioriterade förändringsområdena (PFO)

Det finns två broschyrer framtagna om planprocessen och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp.

PFO-broschyr om planprocessen Länk till annan webbplats.

PFO-broschyr om VA-utbyggnad Länk till annan webbplats.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Sten Hammar, sten.hammar@varmdo.se eller 08-570 470 00.