PFO B3 Norra Älvsala 1

Norra Älvsala ligger på den sydöstra delen av Värmdölandet cirka tio kilometer öster om Hemmesta. Området är detaljplanelagt för fritidsändamål.

Pil - Planprocess - Normalt - mellan antagen och laga kraft

Detaljplanen antogs på kommunfullmäktige 2022-04-27. Detaljplanen är överklagad till
mark- och miljödomstolen.

Planhandlingar

Antagandehandlingar

Nya granskningshandlingar

Granskningshandlingar


Samrådshandlingar

Uppstart av planarbete

Samtliga fastigheter har enskilda vatten- och avloppsanläggningar.

Bakgrund

Översiktsplanen för 2012–2030 är Bullandö, Älvsala och Fagerdala (inklusive Björkvik) utpekat som ett prioriterat förändringsområden (PFO-område) för perioden 2016–2025. I samband med utbyggnad av sjövattenledningen till Stavsnäs uppkom möjligheten att ha en landningspunkt i det aktuella området vilket innebär en möjlighet att dra in vatten och avlopp tidigare än översiktsplanens tidsplan för området.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Sten Hammar via mejl till sten.hammar@varmdo.se
eller via servicecenter 08-570 470 00.