PFO B4 Västra Älvsala

Västra Älvsala ligger på den sydöstra delen av Värmdölandet cirka tio kilometer öster om Hemmesta. Området är detaljplanelagt för fritidsändamål.

Status i planarbetet

Detaljplanen antogs på kommunfullmäktige 2022-04-06. Detaljplanen är överklagad till
mark- och miljödomstolen.

Pil - Planprocess - Normalt - mellan antagen och laga kraft

Planhandlingar

Antagandehandlingar

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Uppstart av planarbete

Bakgrund

I översiktsplanen för 2012–2030 är Bullandö, Älvsala och Fagerdala (inklusive Björkvik)
utpekat som ett prioriterat förändringsområde (PFO) för perioden 2016–2025.

I samband med utbyggnad av sjövattenledningen till Stavsnäs uppkom möjligheten att
ha en landningspunkt i det aktuella området. Det innebär en möjlighet att dra in vatten
och avlopp tidigare än översiktsplanens tidsplan för området.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Sten Hammar, sten.hammar@varmdo.se
eller 08-570 470 00.