Talande webbLyssna

Kungörelse om samråd av detaljplan för Brunn 1:286, Värmdö kommun

Förslag till detaljplan för Brunn 1:286, i Värmdö kommun ställs ut under perioden 2024-06-18– 2024-09-13.

Planområdet

Planområdet ligger på Ingarö drygt 500 meter från Brunn centrum och är cirka 17,5 hektar stort.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för cirka 300 nya bostäder med en variation av storlekar och bostadstyper samt en förskola med möjlighet till 160 platser. Detaljplanen syftar också till att utforma bebyggelse av hög arkitektonisk kvalitet förenlig med områdets naturvärden och kommunens arkitekturprogram.

Detaljplaneförslaget möjliggör olika typer av boendeformer såsom flerbostadshus, parhus och radhus. Bebyggelsens skala, placering och utformning ska ta stor hänsyn till platsens förutsättningar som till exempel den kuperade terrängen, de höga naturvärdena samt vattenskyddsområdet (sekundär zon).

Detaljplanens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Mark som tas i anspråk

Mark som enligt planförslaget föreslås tas i anspråk för allmän plats utgörs av GATA och NATUR. Kommunalt huvudmannaskap föreslås för allmän plats.

Utställningslokal

Servicecenter i Värmdö kommunhus, Skogsbovägen 9-11 i Gustavsberg.

Öppettider:

Måndag-onsdag 08:00-17:00
Torsdag 08:00-19:00
Fredag 08:00-17:00

Planhandlingar

Se projektets planhandlingar på www.varmdo.se/brunn1-286 Länk till annan webbplats.

Synpunkter

Den som inte senast under utställningstiden framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Synpunkter för ärendet ska ha inkommit till Värmdö kommun senast 2024-09-13.

Glöm inte att uppge vilken fastighetsbeteckning och diarenummer (dnr 2018KS/1104) dina synpunkter avser.

Yttranden kan du lämna via e-post registrator@varmdo.se,
eller e-tjänst: varmdo.se/brunn1-286Vidsjotun Länk till annan webbplats.

Det går även bra att skicka in yttranden per post till nedan adress:

Värmdö kommun
134 81 Gustavsberg

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar