Talande webbLyssna

Kungörelse om samråd/granskning av detaljplan för Gustavsberg 2:1 m.fl., Stadsparken, Värmdö kommun.

Förslag till detaljplan för Gustavsbergs 2:1 m.fl., Stadsparken i Värmdö kommun ställs ut under perioden 2020-01-14 - 2020-02-14.

Planområdet

Den föreslagna detaljplanen är belägen i centrala Gustavsberg och planområdet omfattar bussterminalen, parken kring Gustavsbergs kyrka, del av Farstaviken och Kyrkettan i norr.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att tillskapa en stadspark centralt i Gustavsberg med intressanta och inbjudande mötesplatser och rum. Planförslaget möjliggör en hållbar dagvattenhantering och ett sammanhållet grönstråk som kopplar samman hamnområdet med Gustavsbergs centrum. Allmänhetens tillgänglighet till Farstavikens vattenområde ska öka genom att en strandpromenad längs med Farstaviken med plats för gångstråk och publik verksamhet tillskapas. Vidare syftar detaljplanen till att möjliggöra för ett fungerande trafiksystem för hela centrala Gustavsberg och ett nytt busstorg som ska integreras i närmiljön på ett naturligt sätt.

Detaljplanen syftar även till att bekräfta befintlig bebyggelse samt möjliggöra ny bebyggelse, i form av samlingslokaler, kontor och öppen förskola. Bebyggelsens skala, placering och utformning ska ta hänsyn till platsens förutsättningar som till exempel den omgivande bebyggelsen och de höga kultur- och naturvärdena.

Utställningslokal

Servicecenter i Värmdö kommunhus, Skogsbovägen 9-11 i Gustavsberg.

Öppettider:

Måndag-onsdag 08:00-17:00
Torsdag 08:00-19:00
Fredag 08:00-17:00

Planhandlingar

Se projektets planhandlingar på varmdo.se/stadsparkenlänk till annan webbplats

Synpunkter

Den som inte senast under utställningstiden framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Synpunkter för ärendet ska ha inkommit till Värmdö kommun senast 2020-02-14.

Glöm inte att uppge vilken fastighetsbeteckning och diarenummer (dnr) dina synpunkter avser.

Synpunkterna kan du skicka via e-post eller post till:

registrator.ks@varmdo.se

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9-11
134 81 Gustavsberg 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar