Talande webbLyssna

Underrättelse om granskning av detaljplan för Ösby 1:80 m.fl. i Värmdö kommun

Förslag till detaljplan för Ösby 1:80 m.fl. i Värmdö kommun ställs ut under perioden 2019-12-04 - 2020-01-14.

Planområdet

Planområdet ligger vid Skogsbovägen.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att ett centrumnära industriområde i Gustavsberg kan omvandlas till ett attraktivt område med bostäder och verksamheter. Detaljplanen ska säkerställa att den tillkommande bebyggelsen håller en hög kvalitet i utformningen. Detaljplanen ska också förbättra allmänhetens kopplingar mellan närområden som till exempel Kråkberget, Ösbyträsk naturreservat och Gustavsbergs centrum. Detaljplanen möjliggör för cirka 110 lägenheter samt lokaler för centrumändamål i husens bottenvåningar.

Utställningslokal

Servicecenter i Värmdö kommunhus, Skogsbovägen 9-11 i Gustavsberg.

Öppet: mån-ons 08:00–17:00, tors 08:00–19:00 och fre 08:00–17:00

Planhandlingar

Se projektets planhandlingar på varmdo.se/osby1-80

Synpunkter

Den som inte senast under utställningstiden framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Synpunkter för ärendet ska ha inkommit till Värmdö kommun senast 2020-01-14.

Glöm inte att uppge vilken fastighetsbeteckning och diarenummer (dnr) dina synpunkter avser.

Synpunkterna kan du skicka via e-post eller post till:

registrator.ks@varmdo.se

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9-11
134 81 Gustavsberg 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar