Talande webbLyssna

Underrättelse om granskning under tiden 2023-12-18 till 2024-01-29 för detaljplan för Gustavsberg-Ingarös församlingsgård Kyrkettan (del av Ösby 1:5 m.fl.), Värmdö kommun

Förslag till detaljplan för Gustavsberg-Ingarös församlingsgård Kyrkettan (del av Ösby 1:5 m.fl.) i Värmdö kommun ställs ut under perioden 2023-12-18– 2024-01-29.

Planområdet

Detaljplanen omfattar del av fastigheten Ösby 1:5 samt del av Ösby 1:1 och bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan. Förslag till detaljplan bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Syfte

Syfte med detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att tillskapa en byggrätt för en ny tillbyggnad till församlingsgården Kyrkettan. Tillbyggnaden ska utformas med hög arkitektonisk kvalitet med en utformning som utgår från platsens kvaliteter i enlighet med riktlinjerna i kommunens arkitekturprogram. Detaljplanen ska utformas för att säkerställa att genomförandet medför att riksintresset för kulturmiljövården stärks. Detaljplanen ska ta hänsyn till både dagens situation samt till den kommande detaljplanen för Stadsparken.

Utställningslokal

Servicecenter i Värmdös kommunhus, Skogsbovägen 9-11 i Gustavsberg.

Öppettider:

Måndag-onsdag 08:00-17:00
Torsdag 08:00-19:00
Fredag 08:00-17:00

Planhandlingar

Se projektets planhandlingar på varmdo.se/kyrkettan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Synpunkter

Den som inte senast under utställningstiden framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Synpunkter för ärendet ska ha inkommit till Värmdö kommun senast 2024-01-29.

Glöm inte att uppge vilken fastighetsbeteckning och diarenummer (2023KS/0071) dina synpunkter avser.

Synpunkterna kan du skicka via e-tjänst, e-post eller post till:

varmdo.se/forsamlingsgarden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

registrator@varmdo.se

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9-11
134 81 Gustavsberg 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar