Oanmäld tillsyn och ökad kontroll inom hemtjänsten

Publicerad

Händer håller om varandra

Den 23 februari fick vård-och omsorgskontoret ett anonymt klagomål gällande hemtjänstutföraren SAAND Service & Omsorg AB. Med bakgrund av det genomförde kontoret en så kallad en oanmäld tillsyn av SAAND under mars och april.

Tillsynen innebar riktade stickprover kopplade till klagomålet. Bland annat gjordes ett oanmält platsbesök den 13 mars, där de ansvariga för tillsynen såg över hemtjänstutförarens hantering av matlådor, gjorde stickprover i planeringsverktyget och pratade med verksamhetsansvarig, säger Annika Midén Wohlgethan, tillförordnad kontorschef på vård- och omsorgskontoret.

Den 14 mars deltog en av de tillsynsansvariga på verksamhetens arbetsplatsträff och gav information om klagomålet samt uppmanade personalen att kontakta kontoret om de ville.

Ingen personal från verksamheten har tagit kontakt med de ansvariga för tillsynen. Kontoret har inte heller tagit emot några klagomål direkt från brukare avseende punkterna i klagomålet, säger Annika Midén Wohlgethan.

Sammanfattningsvis visade tillsynen att en brist förekommit i hanteringen av matlådor. SAAND har nu tagit fram en rutin som är granskad och godkänd av tillsynsansvariga. I övrigt visade tillsynen inga andra brister.

Oanmälda tillsyner är ett bra komplement till andra uppföljningar som vi gör, exempelvis avtalsuppföljningar. Att ha olika typer av uppföljningar är viktigt för att säkerställa att kommunens insatser håller en god kvalité, säger Annika Midén Wohlgethan.

Tidigare genomförd avtalsuppföljning samt brukarundersökningen för 2023 visar att det finns flera förbättringsområden för hemtjänsten, både hos de privata utförarna och i egen regi.

För att höja kvalitén i hemtjänsten beslutade Vård-och omsorgsnämnden i februari om att ta fram en heltäckande plan för uppföljning av all vård- och omsorgsverksamhet i kommunen. Kontrollen har ökat och kommer öka mer, avslutar Julia Ekedahl, vård- och omsorgsnämndens ordförande.