Visselblåsning - Rapportering

Syftet med Värmdö kommuns visselblåsarfunktion är att den som har en arbetsrelation till kommunen ska kunna rapportera skyddat om missförhållanden i någon av kommunens verksamheter och hen upplever att det inte är möjligt att hantera frågan öppet inom den egna organisationen. Skyddet ska innebära dels att det är förbjudet för Värmdö kommun att vidta någon form av repressalier eller hindrande åtgärder mot rapportering, dels att uppgifter från den rapporterade är skyddade av sekretess. Visselblåsarfunktionen syftar också till att uppfylla lagstiftningens krav på interna rapporteringskanaler enligt Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Vad kan anmälas?

Genom den här funktionen kan personer rapportera om ekonomisk brottslighet, såsom mutor, stöld och bedrägeri, samt andra missförhållanden som är av allmänt intresse.

Det kan exempelvis handla om intressekonflikter, säkerhetsbrister, miljöbrott, diskriminering, trakasserier och liknande överträdelser.

Det är också viktigt att vi har allmänhetens förtroende och att allmänna medel hanteras ansvarsfullt, vilket innebär att missförhållanden som berör offentlig upphandling och andra ekonomiska oegentligheter inom verksamheten kan rapporteras genom funktionen.

Tänk på att du ska ha skälig anledning att anta att informationen som lämnas är sann, eftersom du annars inte omfattas av det lagstadgade skyddet.

Vad kan inte anmälas?

Ärenden som handlar om den enskildes egen arbetssituation, liksom mindre förseelser, klagomål och allmänt missnöje, hanteras inte via visselblåsarfunktionen.

Även om det inte fråga om missförhållanden av sådan art som föranleder ett larm i enlighet med denna policy uppmuntrar Värmdö kommun att samtliga medarbetare regelmässigt med, i första hand, närmaste chef tar upp eventuella problem som de upplever inom Värmdö kommun.

Vem kan anmäla?

Samtliga anställda, och andra som har en arbetsrelation till Värmdö kommun har möjlighet att använda den här visselblåsarfunktionen.

Det innebär att även praktikanter, volontärer, konsulter, leverantörer, egenföretagare, personer som ingår i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan och andra samarbetspartners kan rapportera om missförhållanden.

Vem kan anmälas?

Den person som anmäls ska vara anställd, förtroendevald eller chef inom Värmdö kommun.

Sekretess

Den digitala rapporteringskanalen är ett säkert sätt att tipsa anonymt om ett missförhållande och alla rapporter som upprättas av den externa aktören raderas när de inte längre behövs. Uppgiftslämnare kan använda en dator eller enhet utanför arbetsgivarens nätverk vid rapporteringen för att skydda sin identitet ytterligare.

Eftersom inkomna rapporter räknas som en allmän handling kan dessa begäras ut, men en sekretessprövning sker alltid vid utlämning. Uppgifter som antingen direkt eller indirekt kan identifiera dig som visselblåsare är sekretesskyddade.

Rapportera med externt verktyg CRD Protection Länk till annan webbplats.

Rutin

Tillämpningsrutin för Visselblåsarfunktionen , 348.9 kB, öppnas i nytt fönster.